Praćenje tendera u BiH
VULKANIZERSKE USLUGEDirektni link:
https://docs.ejn.gov.ba/Procurement/4fe7adf1-adab-4d11-b16c-55903eae3f20.html

Adresa: Maršala Tita 9a/I  
Telefon: (033) 251-590  
Faks: (033) 251-595  
E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba  
Web: https://www.ejn.gov.ba  
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu:15.4.2021. u 10:42  
OBAVIJEST O NABAVI   4 75-1-2-21-3-60/21  
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO  
I 1. Podaci o ugovornom tijelu  
Naziv   „VLADA KANTONA SREDIŠNJA BOSNA/SREDNJOBOSANSKOG KANTONA - URED  
ZA JAVNE NABAVE ZA POTREBE KORISNIKA PRORAČUNA KANTONA SREDIŠNJA  
BOSNA/ SREDNJOBOSANSKOG KANTONA“  
IDB/JIB   4236135650003  
Kontakt osoba/Služba za kontakt   Katarina Krišto  
Adresa   Fatmić 1  
Poštanski broj   72270 Travnik (bhp sa)  
Općina/Grad   Travnik  
Telefon   (030) 335-050  
Faks  
Elektronička pošta   nabava@sbk-ksb.gov.ba  
Internet adresa   www.sbk-ksb.gov.ba  
I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje  
Kao pod I 1.  
I 4. Adresa za dodatne informacije  
Kao pod I 1.  
I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost  
I 5.a. Vrsta  
Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN  
I 5.b. Razina  
Županijska razina,Srednjobosanski kanton   1 / 13  
I 5.c. Djelatnost  
Izvršna vlast  
I 6. Zajednička nabava  
Ne  
I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?  
Da  
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA  
II 1. Vrsta ugovora  
Usluge, Usluge održavanja i popravki  
II 2. Podjela na lotove  
Ne  
II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?  
Da  
II 3.a. Broj ponuditelja sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum  
Jedan ponuđač  
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma   2 4 Mjesec(i)  
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM   4 5400,00  
II 4. Opis  
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma  
Vulkanizerske usluge  
II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma  
Predmet ovog postupka je nabava sljedećeg predmeta nabave: Vulkanizerske usluge.  
II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)  
Glavni rječnik  
Kod   Opis  
Glavni predmet   50116500-6   Usluge popravaka guma, uključujući montažu i centriranje   2 / 13  
II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi  
II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?  
Ne  
II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma  
Navedeno u TD.  
II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova  
Navedeno u TD.  
ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE  
III 1. Da li sе zahtijeva jamstvo za ponudu?  
Ne  
III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?  
Da.  
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji  
III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise  
Navedeno u TD.  
III 4. Ograničenja za sudjelovanje  
Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj  
dokumentaciji.  
III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti  
Navedeno u TD.  
III 6. Ekonomska i financijska sposobnost  
Navedeno u TD.  
III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost  
Navedeno u TD.  
III 9. Rezervirani ugovor  
Ne  
III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama  
III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju   3 / 13  
Ne  
III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga  
Ne  
ODJELJAK IV: POSTUPAK  
IV 1. Vrsta postupka  
Otvoreni postupak  
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora  
Najniža cijena  
IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije  
10.5.2021.  
IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?  
Ne  
IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?  
Da  
IV 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?  
Ne  
IV 7. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje  
Datum i vrijeme   10.05.2021. 11:00  
IV 8. Rok za otvaranje ponuda  
Adresa i mjesto   Ured za javne nabave za potrebe korisnika Proračuna KSB, Fatmić br. 1, 72 270  
Travnik (Ured broj 21)  
Datum i vrijeme   10.05.2021. 12:00   4 / 13  
ANEKS A  
I 7. Adresa ugovornog tijela u čije ime se provodi nabava  
Naziv   KANTONALNA UPRAVA ZA BRANIOCE  
IDB/JIB   4236278840008  
Adresa   Aleja Konzula b.b.  
Poštanski broj   72270 Travnik (bhp sa)  
Općina/Grad   Travnik  
Telefon   (030) 518-605  
Faks   (030) 503-195  
Elektronička pošta   nedzib.ahmic@sbk-ksb.gov.ba  
Internet adresa   boriinv@sbk-ksb.gov.ba  
Naziv   KANTONALNA UPRAVA ZA CIVILNU ZAŠTITU  
IDB/JIB   4236282010001  
Adresa   Vezirska 62 A  
Poštanski broj   72270 Travnik (bhp sa)  
Općina/Grad   Travnik  
Telefon   (030) 510-930  
Faks   (030) 510-931  
Elektronička pošta   upravacz@sbk-ksb.gov.ba  
Internet adresa   https://www.sbk-ksb.gov.ba  
Naziv   KANTONALNA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE  
BUGOJNO  
IDB/JIB   4236282440006  
Adresa   Bosanska 46.  
Poštanski broj   70230 Bugojno (bhp)  
Općina/Grad   Bugojno  
Telefon   (030) 254-029  
Faks   (030) 254-029  
Elektronička pošta   kugeodezija@sbk-ksb.gov.ba  
Internet adresa   https://sbk-ksb.gov.ba/bs/kantonalna-uprava-za-geodetske-i-imovinsko-  
pravne-poslove.html  
Naziv   MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA SBK/KSB  
IDB/JIB   4236285200006   5 / 13  
Adresa   PRNJAVOR BR 16  
Poštanski broj   72270 Travnik (bhp sa)  
Općina/Grad   Travnik  
Telefon   (030) 511-218  
Faks   (030) 518-335  
Elektronička pošta   mpvs@sbk-ksb.gov.ba  
Internet adresa  
Naziv   KANTONALNI ARHIV TRAVNIK  
IDB/JIB   4236138590001  
Adresa   Lukačka bb  
Poštanski broj   72274 Travnik 4 (bhp sa)  
Općina/Grad   Travnik  
Telefon   (030) 511-580  
Faks   (030) 518-979  
Elektronička pošta   arhivsbv@bih.nrt.ba  
Internet adresa  
Naziv   KANTONALNI SUD U NOVOM TRAVNIKU  
IDB/JIB   4236297800009  
Adresa   KRALJA TVRTKA BB  
Poštanski broj   72290 Novi Travnik (hp)  
Općina/Grad   Novi Travnik  
Telefon   (030) 719-080  
Faks   (030) 791-200  
Elektronička pošta   ksud-novitravnik@pravosudje.ba  
Internet adresa   ksud-novitravnik.pravosudje.ba  
Naziv   KANTONALNI ZAVOD ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU  
KULTURNO-HISTORIJSKOG NASLJEĐA  
IDB/JIB   4236282360002  
Adresa   Bosanska 46,70230 Bugojno  
Poštanski broj   70230 Bugojno (bhp)  
Općina/Grad   Bugojno  
Telefon   (030) 254-030  
Faks   (030) 254-030  
Elektronička pošta   kantzavod@sbk-ksb.gov.ba  
Internet adresa   6 / 13  
Naziv   KANTONALNO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO/PRAVOBRANITELJSTVO  
IDB/JIB   4236213550002  
Adresa   Stjepana Radića bb  
Poštanski broj   72250 Vitez (hp mo)  
Općina/Grad   Vitez  
Telefon   (030) 710-451  
Faks   (030) 710-451  
Elektronička pošta   kantonalno.pravobranilastvo@sbk-ksb.gov.ba  
Internet adresa  
Naziv   KANTONALNO TUŽILAŠTVO SBK  
IDB/JIB   4236297710000  
Adresa   ALEJA KONZULA BB  
Poštanski broj   72270 Travnik (bhp sa)  
Općina/Grad   Travnik  
Telefon   (030) 511-815  
Faks   (030) 511-815  
Elektronička pošta   marijana.vukic@pravosudje.ba  
Internet adresa  
Naziv   KSB/SBK MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANSIJA  
IDB/JIB   4236283840008  
Adresa   Vezirska 62  
Poštanski broj   72270 Travnik (bhp sa)  
Općina/Grad   Travnik  
Telefon   (030) 518-627  
Faks   (030) 540-451  
Elektronička pošta   mini.finansija@bih.net.ba  
Internet adresa  
Naziv   MINISTARSTVO PROSVJETE,ZNANOSTI,KULTURE I ŠPORTA SBK  
IDB/JIB   4236289960005  
Adresa   Stanična 43  
Poštanski broj   72270 Travnik (bhp sa)  
Općina/Grad   Travnik  
Telefon   (030) 503-118  
Faks   (030) 511-214   7 / 13  
Elektronička pošta   min.obrazovanja.fin.rac@gmail.com  
Internet adresa  
Naziv   MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE TRAVNIK  
IDB/JIB   4236282520000  
Adresa   Stanična 43  
Poštanski broj   72270 Travnik (bhp sa)  
Općina/Grad   Travnik  
Telefon   (030) 518-687  
Faks   (030) 518-687  
Elektronička pošta   sbkminpravde@sbk-ksb.gov.ba  
Internet adresa   https://sbk-ksb.gov.ba/hr/  
Naziv   MINISTRASTVO PRIVREDE SBK  
IDB/JIB   4236283090009  
Adresa   Prnjavor 16a  
Poštanski broj   72270 Travnik (bhp sa)  
Općina/Grad   Travnik  
Telefon   (030) 511-217  
Faks   (030) 511-729  
Elektronička pošta   esmin_ha@hotmail.com  
Internet adresa   www.sbk-ksb.gov.ba  
Naziv   MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA, GRAĐENJA, ZAŠTITE OKOLIŠA,  
POVRATKA I STAMBENIH POSLOVA  
IDB/JIB   4236329000000  
Adresa   Prnjavor 16  
Poštanski broj   72270 Travnik (bhp sa)  
Općina/Grad   Travnik  
Telefon   (030) 511-159  
Faks   (030) 540-291  
Elektronička pošta   zeljka.buzuk@sbk-ksb.gov.ba  
Internet adresa  
Naziv   MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA SBK/KSB  
IDB/JIB   4236202350001  
Adresa   Aleja Konzula bb  
Poštanski broj   72270 Travnik (bhp sa)   8 / 13  
Općina/Grad   Travnik  
Telefon   (030) 546-222  
Faks   (030) 518-763  
Elektronička pošta   nabava@mupsbk.com.ba  
Internet adresa   www.mupsbk-ksb.gov.ba  
Naziv   MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE POLITIKE SBK/KSB  
IDB/JIB   4236283250006  
Adresa   Stanična 43  
Poštanski broj   72270 Travnik (bhp sa)  
Općina/Grad   Travnik  
Telefon   (030) 511-536  
Faks   (030) 518-661  
Elektronička pošta   husein.kadric@sbk-ksb.gov.ba  
Internet adresa   www.sbk-ksb.gov.ba  
Naziv   OPĆINSKI SUD U BUGOJNU  
IDB/JIB   4236298440006  
Adresa   307. motorizovana brigada br. 92  
Poštanski broj   70230 Bugojno (bhp)  
Općina/Grad   Bugojno  
Telefon   (030) 251-005  
Faks   (030) 251-083  
Elektronička pošta   osudbu@bih.net.ba  
Internet adresa   www.opsud-bugojno.pravosudje.ba  
Naziv   OPĆINSKI SUD U JAJCU  
IDB/JIB   4236572360006  
Adresa   Nikole Šopa bb  
Poštanski broj   70101 Jajce (hp mo)  
Općina/Grad   Jajce  
Telefon   (030) 658-057  
Faks   (030) 659-492  
Elektronička pošta   opcinskisudjajce@pravosudje.ba  
Internet adresa   Pravosudje.ba  
Naziv   OPĆINSKI SUD U KISELJAKU  
IDB/JIB   4236298520000   9 / 13  
Adresa   Žrtava Domovinskog rata br. 13  
Poštanski broj   71250 Kiseljak (hp mo)  
Općina/Grad   Kiseljak  
Telefon   (030) 879-381  
Faks   (030) 877-424  
Elektronička pošta   opcsud.kiseljak@tel.net.ba  
Internet adresa   www.opsud-kiseljak.pravosudje.ba  
Naziv   OPĆINSKI SUD U TRAVNIKU  
IDB/JIB   4236183030009  
Adresa   Vezirska 2  
Poštanski broj   72270 Travnik (bhp sa)  
Općina/Grad   Travnik  
Telefon   (030) 547-300  
Faks   (030) 547-350  
Elektronička pošta   opsud-travnik@pravosudje.ba  
Internet adresa   http://www.opsud-travnik.pravosudje.ba  
Naziv   OSNOVNA ŠKOLA "13. RUJAN" JAJCE  
IDB/JIB   4236186130004  
Adresa   VOLIJAK B.B.  
Poštanski broj   70101 Jajce (hp mo)  
Općina/Grad   Jajce  
Telefon   (030) 654-030  
Faks   (030) 654-132  
Elektronička pošta   os.13.rujan@tel.net.ba  
Internet adresa   -
Naziv   OŠ "BERTA KUČERA" JAJCE  
IDB/JIB   4236121600003  
Adresa   FRA ANTUNA KNEŽEVIĆA 8  
Poštanski broj   70101 Jajce (hp mo)  
Općina/Grad   Jajce  
Telefon   (030) 654-297  
Faks   (030) 654-298  
Elektronička pošta   osmanzilic@gmail.com  
Internet adresa  
10 / 13  
Naziv   OSNOVNA ŠKOLA "BRAĆA JEZERČIĆ" DIVIČANI-JAJCE  
IDB/JIB   4236186300007  
Adresa   DIVIČANI b.b.  
Poštanski broj   70204 Divičani (hp mo)  
Općina/Grad   Jajce  
Telefon   (030) 654-612  
Faks   (030) 640-611  
Elektronička pošta   os.divicani@gmail.com  
Internet adresa  
Naziv   OS"EDHEM MULABDIĆ"  
IDB/JIB   4236197920007  
Adresa   Opara bb  
Poštanski broj   72293 Opara (bhp sa)  
Općina/Grad   Novi Travnik  
Telefon   (030) 527-002  
Faks   (030) 527-002  
Elektronička pošta   skola-opara@hotmail.com  
Internet adresa   http://os-opara.com.ba/wp/  
Naziv   JU OSNOVNA ŠKOLA "HAN BILA"  
IDB/JIB   4236161650003  
Adresa   Han Bila  
Poštanski broj   72281 Han Bila (bhp sa)  
Općina/Grad   Travnik  
Telefon   (030) 562-402  
Faks   (030) 562-402  
Elektronička pošta   skola-hb@bih.net.ba  
Internet adresa  
Naziv   J.U. OSNOVNA ŠKOLA "JAJCE"  
IDB/JIB   4236649920000  
Adresa   Kruščica bb  
Poštanski broj   70204 Divičani (hp mo)  
Općina/Grad   Jajce  
Telefon   (030) 279-568  
Faks   (030) 279-219  
11 / 13  
Elektronička pošta   osjajcekruscica@gmail.com  
Internet adresa  
Naziv   OSNOVNA ŠKOLA "MEHURIĆI"  
IDB/JIB   4236142860005  
Adresa   Mehurići bb  
Poštanski broj   72282 Mehurići (bhp sa)  
Općina/Grad   Travnik  
Telefon   (030) 564-402  
Faks   (030) 564-402  
Elektronička pošta   osmehurici@bih.net.ba  
Internet adresa  
Naziv   SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA "JAJCE"  
IDB/JIB   4236175440001  
Adresa   Berte Kučere 3  
Poštanski broj   70101 Jajce (hp mo)  
Općina/Grad   Jajce  
Telefon   (030) 654-043  
Faks   (030) 654-273  
Elektronička pošta   ss-skola-jajce@tel.net.ba  
Internet adresa  
Naziv   SREDNJA ŠKOLA "NIKOLA ŠOP"  
IDB/JIB   4236174630001  
Adresa   Fra Antuna Kneževića b.b.  
Poštanski broj   70101 Jajce (hp mo)  
Općina/Grad   Jajce  
Telefon   (030) 654-174  
Faks   (030) 654-175  
Elektronička pošta   gimnazija.nikola.sop@tel.net.ba  
Internet adresa   http://www.ss-nikolasop.ba/  
Naziv   SREDNJA ŠKOLA "NOVI TRAVNIK"  
IDB/JIB   4236184270003  
Adresa   Ljudevita Gaja b.b.  
Poštanski broj   72290 Novi Travnik (hp)  
Općina/Grad   Novi Travnik  
12 / 13  
Telefon   (030) 793-504  
Faks   (030) 793-502  
Elektronička pošta   ss-novi.travnik@tel.net.ba  
Internet adresa  
13 / 13  

© 2024 - Briefing e-servisi d.o.o.        Izrada: IT odjel d.o.o.