Praćenje tendera u BiH
NABAVKA RADOVA HORIZONTALNE SIGNALIZACIJEDirektni link:
https://docs.ejn.gov.ba/Procurement/24056ae1-22e0-4c9f-9e03-ea934208308c.html

Adresa: Maršala Tita 9a/I  
Telefon: (033) 251-590  
Faks: (033) 251-595  
Е-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba  
Web: https://www.ejn.gov.ba  
Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:15.4.2021. u 9:36  
OBAVJЕŠTЕNjЕ O NABAVCI   5 76-1-3-17-3-3/21  
ODJЕLJAK I: UGOVORNI ORGAN  
I 1. Podaci o ugovornom organu  
Naziv   GRAD ISTOČNO SARAJEVO  
IDB/JIB   4400589230003  
Kontakt osoba/Služba za kontakt   Sanja Crnogorac  
Adresa   Stefana Nemanje 14  
Poštanski broj   71123 Istočno Sarajevo (sp bl)  
Opština/Grad   Istočno Novo Sarajevo (Istočno Sarajevo)  
Telefon   (057) 342-596  
Faks   (057) 342-731  
Еlektronska pošta   javnenabavke@gradistocnosarajevo.net  
Internet adresa   www.gradistocnosarajevo.net  
I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće  
Kao pod I 1.  
I 4. Adresa za dodatne informacije  
Kao pod I 1.  
I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost  
I 5.а. Врста  
Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN  
I 5.b. Nivo  
Grad,Istočno Sarajevo  
I 5.c. Djelatnost   1 / 4  
Izvršna vlast  
I 6. Zajednička nabavka  
Не  
I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?  
Не  
ODJЕLJAK II: PRЕDMЕT UGOVORA  
II 1. Vrsta ugovora  
Radovi, Završni građevinski radovi, Bojenje i ustakljivanje  
II 2. Podjela na lotove  
Не  
II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?  
Не  
II 4. Opis  
II 4.a. Naziv predmeta ugovora  
Nabavka radova horizontalne signalizacije  
II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora  
Izvođenje radova horizontalne signalizacije na području grada Istočno Sarajevo  
II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)  
Glavni rječnik  
Kod   Opis  
Glavni predmet   45233294-6   Postavljanje putne saobraćajne signalizacije  
II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci  
II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?  
Не  
II 6. Ukupna količina ili obim ugovora  
1
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM  
72649,57   2 / 4  
II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova  
Područje grada Istočno Sarajevo  
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja  
90 radnih dana  
ODJЕLJAK III: PRAVNЕ, ЕKONOMSKЕ I TЕHNIČKЕ INFORMACIJЕ  
III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?  
Не  
III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?  
Не  
III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise  
Budžet grada Istočno Sarajevo za 2021. godinu  
III 4. Ograničenja za učešće  
Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj  
dokumentaciji.  
III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti  
Kao u TD  
III 6. Еkonomska i finansijska sposobnost  
Kao u TD  
III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost  
Kao u TD  
III 9. Rezervisan ugovor  
Не  
III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima  
III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju  
Не  
III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova  
Не   3 / 4  
ODJЕLJAK IV: POSTUPAK  
IV 1. Vrsta postupka  
Otvoreni postupak  
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora  
Najniža cijena  
IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije  
7.5.2021.  
IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?  
Не  
IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?  
Da  
IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?  
Не  
IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće  
Datum i vrijeme   11.5.2021. 10:30  
IV 8. Rok za otvaranje ponuda  
Adresa i mjesto   Stefana Nemanje 14, Istočno Novo Sarajevo  
Datum i vrijeme   11.5.2021. 11:30   4 / 4  

© 2024 - Briefing e-servisi d.o.o.        Izrada: IT odjel d.o.o.