Praćenje tendera u BiH
ANALIZA TURBINSKIH ULJADirektni link:
https://docs.ejn.gov.ba/Procurement/17fff403-6a08-4a07-849b-5a7f6b0a397f.html

Adresa: Maršala Tita 9a/I  
Telefon: (033) 251-590  
Faks: (033) 251-595  
Е-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba  
Web: https://www.ejn.gov.ba  
Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:15.4.2021. u 9:08  
OBAVJЕŠTЕNjЕ O NABAVCI   2 15-7-2-52-3-48/21  
ODJЕLJAK I: UGOVORNI ORGAN  
I 1. Podaci o ugovornom organu  
Naziv   ZP "HIDROELEKTRANE NA VRBASU" A.D. MRKONJI GRAD  
IDB/JIB   4401195230004  
Kontakt osoba/Služba za kontakt   Jelena Đurđević  
Adresa   Ul. Svetog Save br. 13  
Poštanski broj   70260 Mrkonjić Grad (sp)  
Opština/Grad   Mrkonjić Grad  
Telefon   (050) 225-317  
Faks   (050) 211-352  
Еlektronska pošta   s.tica@henavrbasu.com  
Internet adresa   www.henavrbasu.com  
I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće  
Kao pod I 1.  
I 4. Adresa za dodatne informacije  
Kao pod I 1.  
I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost  
I 5.а. Врста  
Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN  
I 5.b. Nivo  
Еntitetski nivo,Republika Srpska  
I 5.c. Djelatnost   1 / 4  
Električna energija  
I 6. Zajednička nabavka  
Не  
I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?  
Не  
ODJЕLJAK II: PRЕDMЕT UGOVORA  
II 1. Vrsta ugovora  
Usluge, Usluge održavanja i popravki  
II 2. Podjela na lotove  
Не  
II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?  
Не  
II 4. Opis  
II 4.a. Naziv predmeta ugovora  
Analiza turbinskih ulja  
II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora  
Analiza turbinskih ulja  
II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)  
Glavni rječnik  
Kod   Opis  
Glavni predmet   50530000-9   Usluge popravaka i održavanja mašina  
II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci  
II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?  
Не  
II 6. Ukupna količina ili obim ugovora  
Prema tenderskoj dokumentaciji  
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM  
11000,00   2 / 4  
II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova  
Mjesto pružanja usluga HЕ „Bočac“ i MHЕ „Bočac 2“, Mrkonjić Grad  
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja  
Usluge će se vršiti u vrijeme remonta (septembar-oktobar 2021. godine)  
ODJЕLJAK III: PRAVNЕ, ЕKONOMSKЕ I TЕHNIČKЕ INFORMACIJЕ  
III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?  
Не  
III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?  
Не  
III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti  
DA - Pravo ponuđača na obavljanje profesionalne djelatnosti koja je u vezi sa predmetom nabavke, u skladu sa  
članom 46. Zakona  
III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost  
a) Najmanje dvije referenc liste o naznačenim ispitivanjima ulja u posljednje 3 (tri) godine računajući od datuma  
objave Obavještenja o nabavci.  
e) Laboratorija u kojoj će se vršiti ispitivanje, treba da je akreditovana prema BAS EN ISO/IEC 17025. Ponuđač  
treba da posjeduje vlastitu laboratoriju ili Ugovor sa odgovarajućom laboratorijom.  
g) Izjava kandidata/ponuđača da prihvata preduzimanje mjera upravljanja zaštitom okoline i mjere energetske  
učinkovitosti koje će privredni subjekt primjenjivati prilokom pružanja usluga.  
III 9. Rezervisan ugovor  
Не  
III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama  
III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju  
Не  
III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga  
Не  
ODJЕLJAK IV: POSTUPAK  
IV 1. Vrsta postupka  
Konkurentski zahtjev  
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora   3 / 4  
Najniža cijena  
IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije  
26.4.2021.  
IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?  
Не  
IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?  
Da  
IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?  
Не  
IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće  
Datum i vrijeme   29.4.2021. 11:00  
IV 8. Rok za otvaranje ponuda  
Adresa i mjesto   Ulica Svetog Save, broj 13, 70260 Mrkonjić Grad  
Datum i vrijeme   29.4.2021. 12:00   4 / 4  

© 2024 - Briefing e-servisi d.o.o.        Izrada: IT odjel d.o.o.