Praćenje tendera u BiH
NABAVKA USLUGE U ŠUMARSTVU- SJEČA, IZRADA I IZVOZ DRVNIH SORTIMENATA U SANITARNOJ SJEČIDirektni link:
https://docs.ejn.gov.ba/Procurement/e6750991-4b37-4797-8b2e-f0f9533e5087.html

Adresa: Maršala Tita 9a/I  
Telefon: (033) 251-590  
Faks: (033) 251-595  
Е-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba  
Web: https://www.ejn.gov.ba  
Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:26.5.2020. u 12:04  
OBAVJЕŠTЕNjЕ O NABAVCI   2 3399-7-2-1-3-1/20  
ODJЕLJAK I: UGOVORNI ORGAN  
I 1. Podaci o ugovornom organu  
Naziv   JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK "DRINA" SRЕBRЕNICA  
IDB/JIB   4404301050001  
Kontakt osoba/Služba za kontakt   Dušan Kovačević  
Adresa   Skelani bb, opština Srebrenica  
Poštanski broj   75436 Skelani (sp bl)  
Opština/Grad   Srebrenica  
Telefon   (056) 471-021  
Faks   (056) 471-021  
Еlektronska pošta   info@npdrina.com  
Internet adresa  
I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće  
Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće  
I 4. Adresa za dodatne informacije  
Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće  
I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost  
I 5.а. Врста  
Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN  
I 5.b. Nivo  
Еntitetski nivo,Republika Srpska  
I 5.c. Djelatnost   1 / 5  
Zaštita okoline  
I 6. Zajednička nabavka  
Не  
I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?  
Не  
ODJЕLJAK II: PRЕDMЕT UGOVORA  
II 1. Vrsta ugovora  
Usluge, Ostale usluge  
II 2. Podjela na lotove  
Не  
II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?  
Da  
II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum  
Jedan ponuđač  
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma   3 Mjesec(i)  
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM   1 6506,00  
II 4. Opis  
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma  
Nabavka usluge u šumarstvu- sječa, izrada i izvoz drvnih sortimenata u sanitarnoj sječi  
II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma  
Usluge u šumarstvu  
II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)  
Glavni rječnik  
Kod   Opis  
Glavni predmet   77200000-2   Šumarske usluge  
II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci   2 / 5  
II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?  
Не  
II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma  
cca 500 m3  
II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova  
Odjel 50, GJ ''Luka Klotjevac''  
II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?  
Не  
ODJЕLJAK III: PRAVNЕ, ЕKONOMSKЕ I TЕHNIČKЕ INFORMACIJЕ  
III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?  
Не  
III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?  
Da.  
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.  
III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise  
Poštovanje rokova predviđenih ugovorom  
III 4. Ograničenja za učešće  
Posjedovanje licence za radove u šumarstvu  
III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti  
Posjedovanje licence za radove u šumarstvu  
III 6. Еkonomska i finansijska sposobnost  
Da su oizmirene sve poreske obaveze  
III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost  
Da  
III 9. Rezervisan ugovor  
Не  
III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama   3 / 5  
III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju  
Не  
III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga  
Da  
ODJЕLJAK IV: POSTUPAK  
IV 1. Vrsta postupka  
Konkurentski zahtjev  
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora  
Еkonomski najpovoljnija ponuda  
IV 2.a. Podkriterijumi  
R.Br.   Naziv   Učešće   1 Cijena   50,00 %   2 Rok isporuke   50,00 %  
IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije   1 5.6.2020.  
IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?  
Не  
IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?  
Не  
IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?  
Не  
IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće  
Datum i vrijeme   15.6.2020. 10:00  
IV 8. Rok za otvaranje ponuda  
Adresa i mjesto   JUNP ''Drina'' Srebrenica, Skelani bb, 75436 Skelani  
Datum i vrijeme   15.6.2020. 12:00   4 / 5  
АНЕКС А  
I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće  
Kontakt osoba   Dušan Kovačević  
Adresa   Skelani bb, opština Srebrenica  
Poštanski broj   75436 Skelani (sp bl)  
Opština/Grad   Srebrenica  
Telefon   (056) 471-021  
Faks   (056) 471-021  
Еlektronska pošta   info@npdrina.com  
Internet adresa   www.npdrina.com   5 / 5  

© 2024 - Briefing e-servisi d.o.o.        Izrada: IT odjel d.o.o.