Praćenje tendera u BiH
NABAVKA I ISPORUKA SREDSTAVA ZA HIGIJENU I NAMIRNICA ZA BIFE OPŠTINSKE UPRAVE BRATUNAC I NABAVKA NAMIRNICA ZA POTREBE ORGANIZOVANJA PRIJEMA, MANIFESTACIJA I SL.Direktni link:
https://docs.ejn.gov.ba/Procurement/3f13c987-2c88-4210-9215-018cfa1218dc.html

Adresa: Maršala Tita 9a/I  
Telefon: (033) 251-590  
Faks: (033) 251-595  
Е-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba  
Web: https://www.ejn.gov.ba  
Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:20.5.2020. u 8:46  
OBAVJЕŠTЕNjЕ O NABAVCI   1 33-7-1-35-3-20/20  
ODJЕLJAK I: UGOVORNI ORGAN  
I 1. Podaci o ugovornom organu  
Naziv   OPŠTINA BRATUNAC  
IDB/JIB   4401444710003  
Kontakt osoba/Služba za kontakt   Rada Veselinović  
Adresa   Trg Miloša Obilića br.8  
Poštanski broj   75420 Bratunac (sp bl)  
Opština/Grad   Bratunac  
Telefon   (056) 410-176  
Faks   (056) 420-372  
Еlektronska pošta   bratopst@teol.net  
Internet adresa   www.opstinabratunac.com  
I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće  
Kao pod I 1.  
I 4. Adresa za dodatne informacije  
Kao pod I 1.  
I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost  
I 5.а. Врста  
Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN  
I 5.b. Nivo  
Opštinski nivo (RS),Bratunac  
I 5.c. Djelatnost   1 / 4  
Izvršna vlast  
I 6. Zajednička nabavka  
Не  
I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?  
Не  
ODJЕLJAK II: PRЕDMЕT UGOVORA  
II 1. Vrsta ugovora  
Robe, Kupovina  
II 2. Podjela na lotove  
Не  
II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?  
Не  
II 4. Opis  
II 4.a. Naziv predmeta ugovora  
Nabavka i isporuka sredstava za higijenu i namirnica za bife Opštinske uprave Bratunac i nabavka namirnica za  
potrebe organizovanja prijema, manifestacija i sl.  
II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora  
Nabavka i isporuka sredstava za higijenu i namirnica za bife Opštinske uprave Bratunac i nabavka namirnica za  
potrebe organizovanja prijema, manifestacija i sl.  
II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)  
Glavni rječnik  
Kod   Opis  
Glavni predmet   15000000-8   Hrana, piće, duvan i srodni proizvodi  
39830000-9   Proizvodi za čišćenje  
Dodatni predmet(i)  
II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci  
II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?  
Не  
II 6. Ukupna količina ili obim ugovora  
definisano tenderskom dokumentacijom  
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM   2 / 4  
17000,00  
II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova  
Mjesto isporuke roba je u Bratuncu -FCO zgrada opštine Bratunac  
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja  
Ugovor se zaključuje na period od 12 mjeseci  
ODJЕLJAK III: PRAVNЕ, ЕKONOMSKЕ I TЕHNIČKЕ INFORMACIJЕ  
III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?  
Не  
III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?  
Не  
III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise  
Plaćanje se vrši nakon isporuke robe, u roku od 30 dana od dana ispostavljanja svake pojedinačne fakture.  
III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti  
definisano tenderskom dokumentacijom  
III 6. Еkonomska i finansijska sposobnost  
definisano tenderskom dokumentacijom  
III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost  
definisano tenderskom dokumentacijom  
III 9. Rezervisan ugovor  
Не  
ODJЕLJAK IV: POSTUPAK  
IV 1. Vrsta postupka  
Konkurentski zahtjev  
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora  
Najniža cijena  
IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije   3 / 4  
31.5.2020.  
IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?  
Не  
IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?  
Da  
IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?  
Не  
IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće  
Datum i vrijeme   1.6.2020. 11:00  
IV 8. Rok za otvaranje ponuda  
Adresa i mjesto   Opština Bratunac, Trg Miloša Obilića br.8, sala za satanke  
(kancelarija br.34)  
Datum i vrijeme   1.6.2020. 11:30   4 / 4  

© 2024 - Briefing e-servisi d.o.o.        Izrada: IT odjel d.o.o.