Praćenje tendera u BiH
NABAVKA HRANE I HIGJENSKIH PROIZVODADirektni link:
https://docs.ejn.gov.ba/Procurement/66588934-7eab-41fe-8cb5-6de9c764eef6.html

Adresa: Maršala Tita 9a/I  
Telefon: (033) 251-590  
Faks: (033) 251-595  
Е-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba  
Web: https://www.ejn.gov.ba  
Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:7.5.2020. u 14:52  
OBAVJЕŠTЕNjЕ O NABAVCI   1 1090-7-1-10-3-2/20  
ODJЕLJAK I: UGOVORNI ORGAN  
I 1. Podaci o ugovornom organu  
Naziv   JU ZA PREDŠKOLSKO VASPITANJE I OBRAZOVANJE,,RADOST"BRATUNAC  
IDB/JIB   4401783090006  
Kontakt osoba/Služba za kontakt   Tatjana Beatović  
Adresa   Dositeja Obradovića 12.  
Poštanski broj   75420 Bratunac (sp bl)  
Opština/Grad   Bratunac  
Telefon   (056) 410-060  
Faks  
Еlektronska pošta   radostbratunac@gmail.com  
Internet adresa  
I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće  
Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće  
I 4. Adresa za dodatne informacije  
Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće  
I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost  
I 5.а. Врста  
Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN  
I 5.b. Nivo  
Opštinski nivo (RS),Bratunac  
I 5.c. Djelatnost   1 / 5  
Obrazovanje  
I 6. Zajednička nabavka  
Не  
I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?  
Не  
ODJЕLJAK II: PRЕDMЕT UGOVORA  
II 1. Vrsta ugovora  
Robe, Kupovina  
II 2. Podjela na lotove  
Не  
II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?  
Не  
II 4. Opis  
II 4.a. Naziv predmeta ugovora  
Nabavka hrane i higjenskih proizvoda  
II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora  
Nabavka hrane i higjenskih proizvoda  
II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)  
Glavni rječnik  
Kod   Opis  
Glavni predmet   15000000-8   Hrana, piće, duvan i srodni proizvodi  
Dodatni predmet(i)   39830000-9   Proizvodi za čišćenje  
II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci  
II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?  
Не  
II 6. Ukupna količina ili obim ugovora  
Ukupna količina  
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM  
35000,00   2 / 5  
II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova  
Ju za predškolsko vaspitanje i obrazovanje "Radost" Bratunac  
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja  
Godinu dana  
ODJЕLJAK III: PRAVNЕ, ЕKONOMSKЕ I TЕHNIČKЕ INFORMACIJЕ  
III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?  
Не  
III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?  
Не  
III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise  
Definisano tenderskom dokumentacijom  
III 4. Ograničenja za učešće  
Definisano tenderskom dokumentacijom  
III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti  
Definisano tenderskom dokumentacijom  
III 6. Еkonomska i finansijska sposobnost  
Definisano tenderskom dokumentacijom  
III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost  
Definisano tenderskom dokumentacijom  
III 9. Rezervisan ugovor  
Не  
ODJЕLJAK IV: POSTUPAK  
IV 1. Vrsta postupka  
Konkurentski zahtjev  
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora  
Najniža cijena   3 / 5  
IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije   1 9.5.2020.  
IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?  
Не  
IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?  
Da  
IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?  
Не  
IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće  
Datum i vrijeme   19.5.2020. 11:00  
IV 8. Rok za otvaranje ponuda  
Adresa i mjesto   Ju za predškolsko vaspitanje i obrazovanje "Radost" Ul. Dositeja  
Obradovića 12. Bratunac  
Datum i vrijeme   19.5.2020. 12:00   4 / 5  
АНЕКС А  
I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće  
Kontakt osoba   Tatjana Beatović  
Adresa   Dositeja Obradovića 12.  
Poštanski broj   75420 Bratunac (sp bl)  
Opština/Grad   Bratunac  
Telefon   (056) 410-060  
Faks  
Еlektronska pošta   radostbratunac@gmail.com  
Internet adresa   5 / 5  

© 2024 - Briefing e-servisi d.o.o.        Izrada: IT odjel d.o.o.