Praćenje tendera u BiH
NABAVKA MALOG TERENSKOG VOZILA ZA POTREBE K.P. "POLET" SREBRENICADirektni link:
https://docs.ejn.gov.ba/Procurement/f31c7e07-9073-4731-861f-45701076f649.html

Adresa: Maršala Tita 9a/I  
Telefon: (033) 251-590  
Faks: (033) 251-595  
Е-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba  
Web: https://www.ejn.gov.ba  
Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:5.5.2020. u 9:50  
OBAVJЕŠTЕNjЕ O NABAVCI   4 06-7-1-25-3-16/20  
ODJЕLJAK I: UGOVORNI ORGAN  
I 1. Podaci o ugovornom organu  
Naziv   OPŠTINA SREBRENICA  
IDB/JIB   4400301230004  
Kontakt osoba/Služba za kontakt   Vladan Milovanović  
Adresa   Srebreničkog odreda bb  
Poštanski broj   75430 Srebrenica (sp bl)  
Opština/Grad   Srebrenica  
Telefon   (056) 445-507  
Faks   (056) 445-233  
Еlektronska pošta   kabinet@srebrenica.gov.ba  
Internet adresa   www.srebrenica.gov.ba  
I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće  
Kao pod I 1.  
I 4. Adresa za dodatne informacije  
Kao pod I 1.  
I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost  
I 5.а. Врста  
Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN  
I 5.b. Nivo  
Opštinski nivo (RS),Srebrenica  
I 5.c. Djelatnost   1 / 4  
Izvršna vlast  
I 6. Zajednička nabavka  
Не  
I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?  
Не  
ODJЕLJAK II: PRЕDMЕT UGOVORA  
II 1. Vrsta ugovora  
Robe, Kupovina  
II 2. Podjela na lotove  
Не  
II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?  
Не  
II 4. Opis  
II 4.a. Naziv predmeta ugovora  
nabavka malog terenskog vozila za potrebe K.P. "Polet"Srebrenica  
II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora  
Nabavka malog terenskog vozila za potrebe K.P."Polet"Srebrenica  
II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)  
Glavni rječnik  
Kod   Opis  
Glavni predmet   34113200-4   Terenska vozila  
II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci  
II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?  
Не  
II 6. Ukupna količina ili obim ugovora  
navedeno u tenderskoj dokumentaciji  
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM  
14500,00   2 / 4  
II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova  
opština Srebrenica  
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja  
navedeno u tenderskoj dokumentaciji  
ODJЕLJAK III: PRAVNЕ, ЕKONOMSKЕ I TЕHNIČKЕ INFORMACIJЕ  
III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?  
Не  
III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?  
Не  
III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise  
navedeno u tenderskoj dokumentaciji  
III 4. Ograničenja za učešće  
navedeno u tenderskoj dokumentaciji  
III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti  
navedeno u tenderskoj dokumentaciji  
III 6. Еkonomska i finansijska sposobnost  
navedeno u tenderskoj dokumentaciji  
III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost  
navedeno u tenderskoj dokumentaciji  
III 9. Rezervisan ugovor  
Не  
ODJЕLJAK IV: POSTUPAK  
IV 1. Vrsta postupka  
Konkurentski zahtjev  
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora  
Najniža cijena   3 / 4  
IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije   1 5.5.2020.  
IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?  
Не  
IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?  
Da  
IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?  
Не  
IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće  
Datum i vrijeme   15.5.2020. 10:00  
IV 8. Rok za otvaranje ponuda  
Adresa i mjesto   Srebreničkog odreda b.b. , Skupštinska sala opštine Srebrenica  
Datum i vrijeme   15.5.2020. 11:00   4 / 4  

© 2024 - Briefing e-servisi d.o.o.        Izrada: IT odjel d.o.o.