Praćenje tendera u BiH
TEKUĆE I ZIMSKO ODRŽAVANJE PUTEVA NA PODRUČJU OPŠTINE BRATUNACDirektni link:
https://docs.ejn.gov.ba/Procurement/114ca8ba-5c9e-408f-aeb0-e50e80f37aa1.html

Adresa: Maršala Tita 9a/I  
Telefon: (033) 251-590  
Faks: (033) 251-595  
Е-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba  
Web: https://www.ejn.gov.ba  
Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:21.4.2020. u 12:12  
OBAVJЕŠTЕNjЕ O NABAVCI   1 33-7-3-21-3-17/20  
ODJЕLJAK I: UGOVORNI ORGAN  
I 1. Podaci o ugovornom organu  
Naziv   OPŠTINA BRATUNAC  
IDB/JIB   4401444710003  
Kontakt osoba/Služba za kontakt   Rada Veselinović  
Adresa   Trg Miloša Obilića br.8  
Poštanski broj   75420 Bratunac (sp bl)  
Opština/Grad   Bratunac  
Telefon   (056) 410-176  
Faks   (056) 420-372  
Еlektronska pošta   bratopst@teol.net  
Internet adresa   www.opstinabratunac.com  
I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće  
Kao pod I 1.  
I 4. Adresa za dodatne informacije  
Kao pod I 1.  
I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost  
I 5.а. Врста  
Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN  
I 5.b. Nivo  
Opštinski nivo (RS),Bratunac  
I 5.c. Djelatnost   1 / 6  
Izvršna vlast  
I 6. Zajednička nabavka  
Не  
I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?  
Не  
ODJЕLJAK II: PRЕDMЕT UGOVORA  
II 1. Vrsta ugovora  
Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i  
sportskih objekata  
II 2. Podjela na lotove  
Da  
II 2.a. Broj lotova  
2
II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za  
Svi lotovi  
II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?  
Не  
II 4. Opis  
II 4.a. Naziv predmeta ugovora  
Tekuće i zimsko održavanje puteva na području opštine Bratunac  
II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora  
Tekuće i zimsko održavanje puteva na području opštine Bratunac  
II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)  
Glavni rječnik  
Kod   Opis  
Glavni predmet   45000000-7   Građevinski radovi   4 5233141-9   Radovi na održavanju puteva  
Dodatni predmet(i)   9 0620000-9   Usluge čišćenja snijega  
II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci  
II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?   2 / 6  
Не  
ODJЕLJAK III: PRAVNЕ, ЕKONOMSKЕ I TЕHNIČKЕ INFORMACIJЕ  
III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?  
Не  
III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?  
Не  
III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise  
Plaćanje se vrši nakon izvedenih radova ili pruženih usluga u roku od 30 dana od dana ispostavljanja svakog  
pojedinačnog računa.  
III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti  
definisano tenderskom dokumentacijom  
III 6. Еkonomska i finansijska sposobnost  
definisano tenderskom dokumentacijom  
III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost  
definisano tenderskom dokumentacijom  
III 9. Rezervisan ugovor  
Не  
III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima  
III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju  
Не  
III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova  
Не  
ODJЕLJAK IV: POSTUPAK  
IV 1. Vrsta postupka  
Konkurentski zahtjev  
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora  
Najniža cijena   3 / 6  
IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije   3 .5.2020.  
IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?  
Не  
IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?  
Da  
IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?  
Не  
IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće  
Datum i vrijeme   4.5.2020. 11:00  
IV 8. Rok za otvaranje ponuda  
Adresa i mjesto   Opština Bratunac, ul.Trg Miloša Obilića br.8, sala za sastanke-  
kancelarija br.34  
Datum i vrijeme   4.5.2020. 11:30   4 / 6  
ANЕKS B  
Broj lota  
1
I Opis  
I 1. Naziv predmeta ugovora  
Tekuće održavanje puteva na području opštine Bratunac  
I 2. Kratak opis predmeta ugovora  
Tekuće održavanje puteva na području opštine Bratunac  
II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)  
Glavni rječnik  
Kod   Opis  
Glavni predmet   45233141-9   Radovi na održavanju puteva  
III Ukupna količina ili obim ugovora  
definisano tenderskom dokumentacijom  
III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM  
59829,00  
III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja  
Ugovor se zaključuje za period od 12 mjeseci  
V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova  
Mjesto izvršenja usluga je u Bratuncu, na gradskim ulicama, naseljima i mjesnim zajednicama opštine Bratunac  
VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije  
Rok za preuzimanje tenderske   3.5.2020.  
dokumentacije  
VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće  
Datum i vrijeme   4.5.2020. 11:00  
IX Rok za otvaranje ponuda  
Datum i vrijeme   4.5.2020. 11:30   5 / 6  
ANЕKS B  
Broj lota  
2
I Opis  
I 1. Naziv predmeta ugovora  
Zimsko održavanje puteva na području opštine Bratunac  
I 2. Kratak opis predmeta ugovora  
Zimsko održavanje puteva na području opštine Bratunac  
II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)  
Glavni rječnik  
Kod   Opis  
Glavni predmet   45000000-7   Građevinski radovi  
Dodatni predmet(i)   90620000-9   Usluge čišćenja snijega  
III Ukupna količina ili obim ugovora  
definisano tenderskom dokumentacijom  
III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM  
12820,60  
III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja  
Ugovor se zaključuje na period od 5 mjeseci  
V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova  
Mjesto pružanja usluga je u Bratuncu, na gradskim ulicama, naseljima i mjesnim zajednicama opštine Bratunac  
VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije  
Rok za preuzimanje tenderske   3.5.2020.  
dokumentacije  
VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće  
Datum i vrijeme   4.5.2020. 11:00  
IX Rok za otvaranje ponuda  
Datum i vrijeme   4.5.2020. 11:30   6 / 6  

© 2024 - Briefing e-servisi d.o.o.        Izrada: IT odjel d.o.o.