Praćenje tendera u BiH
NABAVKA I ISPORUKA POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE U CILJU REALIZACIJE PROJEKTA GRANTA SAUDIJSKE ARABIJEDirektni link:
https://docs.ejn.gov.ba/Procurement/b6bd5b06-02a8-4a1b-b8de-33c334650931.html

Adresa: Maršala Tita 9a/I  
Telefon: (033) 251-590  
Faks: (033) 251-595  
Е-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba  
Web: https://www.ejn.gov.ba  
Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:10.4.2020. u 10:06  
OBAVJЕŠTЕNjЕ O NABAVCI   4 06-1-1-23-3-12/20  
ODJЕLJAK I: UGOVORNI ORGAN  
I 1. Podaci o ugovornom organu  
Naziv   OPŠTINA SREBRENICA  
IDB/JIB   4400301230004  
Kontakt osoba/Služba za kontakt   Vladan Milovanović  
Adresa   Srebreničkog odreda bb  
Poštanski broj   75430 Srebrenica (sp bl)  
Opština/Grad   Srebrenica  
Telefon   (056) 445-507  
Faks   (056) 445-233  
Еlektronska pošta   kabinet@srebrenica.gov.ba  
Internet adresa   www.srebrenica.gov.ba  
I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće  
Kao pod I 1.  
I 4. Adresa za dodatne informacije  
Kao pod I 1.  
I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost  
I 5.а. Врста  
Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN  
I 5.b. Nivo  
Opštinski nivo (RS),Srebrenica  
I 5.c. Djelatnost   1 / 6  
Izvršna vlast  
I 6. Zajednička nabavka  
Не  
I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?  
Не  
ODJЕLJAK II: PRЕDMЕT UGOVORA  
II 1. Vrsta ugovora  
Robe, Kupovina  
II 2. Podjela na lotove  
Не  
II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?  
Не  
II 4. Opis  
II 4.a. Naziv predmeta ugovora  
nabavka i isporuka poljoprivredne mehanizacije u cilju realizacije projekta granta Saudijske Arabije  
II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora  
nabavka i isporuka poljoprivredne mehanizacije u cilju realizacije projekta iz programa granta sredstava  
Saudijske Arabije  
II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)  
Glavni rječnik  
Kod   Opis  
Glavni predmet   16000000-5   Poljoprivredne mašine  
16100000-6   Mašine za pripremu i obradu zemlje za poljoprivredu  
Dodatni predmet(i)  
i šumarstvu  
II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci  
II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?  
Не  
II 6. Ukupna količina ili obim ugovora  
navedeno u tenderskoj dokumentaciji  
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM   2 / 6  
835824,78  
II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova  
franko Srebrenica  
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja  
navedeno u tenderskoj dokumentaciji  
ODJЕLJAK III: PRAVNЕ, ЕKONOMSKЕ I TЕHNIČKЕ INFORMACIJЕ  
III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?  
Da.  
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.  
III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?  
Da.  
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.  
III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise  
navedeno u tenderskoj dokumentaciji  
III 4. Ograničenja za učešće  
Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj  
dokumentaciji.  
III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti  
navedeno u tenderskoj dokumentaciji  
III 6. Еkonomska i finansijska sposobnost  
navedeno u tenderskoj dokumentaciji  
III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost  
navedeno u tenderskoj dokumentaciji  
III 9. Rezervisan ugovor  
Не  
ODJЕLJAK IV: POSTUPAK  
IV 1. Vrsta postupka  
Otvoreni postupak   3 / 6  
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora  
Najniža cijena  
IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije  
25.5.2020.  
IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?  
Не  
IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?  
Da  
IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?  
Не  
IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće  
Datum i vrijeme   25.5.2020. 10:00  
IV 8. Rok za otvaranje ponuda  
Adresa i mjesto   Srebreničkog odreda b.b. , Skupštinska sala opštine Srebrenica  
Datum i vrijeme   25.5.2020. 11:00   4 / 6  
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY  
PART I: CONTRACTING AUTHORITY  
I 1. Contracting authority data  
Name   Municipality of Srebrenica  
UIN   4400301230004  
Contact person   Vladan Milovanović  
Address   Srebreničkog odreda bb  
Postal code   75430 Srebrenica (sp bl)  
Municipality/City   Srebrenica  
Telephone   (056) 445-507  
Fax number   (056) 445-233  
Email address   kabinet@srebrenica.gov.ba  
Website address   www.srebrenica.gov.ba  
I 3. Type of the contracting authority, level and main activity  
I 3.a. Type of contracting authority  
Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL  
I 3.b. Level of government where contracting authority belong to  
Municipality level (RS),Srebrenica  
I 3.c. Main activity of contracting authority  
Executive Branch  
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT  
II 1. Type of the contract  
Goods, Purchase  
II 1.a. Title of the object of the contract  
procurement and delivery of agricultural machineries  
II 1.b. Description of the object of the contract  
as mentioned in the tender documentation  
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)   5 / 6  
Main vocabulary  
Code   Description  
Main object   16000000-5   Agricultural machinery  
16100000-6   Agricultural and forestry machinery for soil preparation or  
Additional object(s)  
cultivation  
II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract  
as mentioned in the tender documentation  
PART III: PROCEDURE  
III 1. Type of procedure  
Open procedure  
III 2. Conditions for obtaining tender documents  
III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?  
Yes  
III 2.b. Obtainable until  
25.5.2020.  
III 3. Do you intend to use the e-auction?  
Yes  
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate  
Date and time   25.5.2020. 10:00:00  
Address and place   Srebreničkog odreda b.b. Muncipality of Srebrenica   6 / 6  

© 2024 - Briefing e-servisi d.o.o.        Izrada: IT odjel d.o.o.