Praćenje tendera u BiH
ASFALTIRANJE PUTEVA NA PODRUČJU OPŠTINE SREBRENICADirektni link:
https://docs.ejn.gov.ba/Procurement/741f8434-08c0-4a70-87a3-d051ff9b8245.html

Adresa: Maršala Tita 9a/I  
Telefon: (033) 251-590  
Faks: (033) 251-595  
Е-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba  
Web: https://www.ejn.gov.ba  
Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:3.4.2020. u 11:15  
OBAVJЕŠTЕNjЕ O NABAVCI   4 06-1-3-22-3-11/20  
ODJЕLJAK I: UGOVORNI ORGAN  
I 1. Podaci o ugovornom organu  
Naziv   OPŠTINA SREBRENICA  
IDB/JIB   4400301230004  
Kontakt osoba   Vladan Milovanović  
Adresa   Srebreničkog odreda bb  
Poštanski broj   75430 Srebrenica (sp bl)  
Opština/Grad   Srebrenica  
Telefon   (056) 445-507  
Faks   (056) 445-233  
Еlektronska pošta   kabinet@srebrenica.gov.ba  
Internet adresa   www.srebrenica.gov.ba  
I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće  
Kao pod I 1.  
I 4. Adresa za dodatne informacije  
Kao pod I 1.  
I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost  
I 5.а. Врста  
Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN  
I 5.b. Nivo  
Opštinski nivo (RS),Srebrenica  
I 5.c. Djelatnost   1 / 6  
Izvršna vlast  
I 6. Zajednička nabavka  
Не  
I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?  
Не  
ODJЕLJAK II: PRЕDMЕT UGOVORA  
II 1. Vrsta ugovora  
Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i  
sportskih objekata  
II 2. Podjela na lotove  
Не  
II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?  
Не  
II 4. Opis  
II 4.a. Naziv predmeta ugovora  
Asfaltiranje puteva na području opštine Srebrenica  
II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora  
Asfaltiranje puteva na području opštine Srebrenica  
II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)  
Glavni rječnik  
Kod   Opis  
Glavni predmet   45000000-7   Građevinski radovi  
Dodatni predmet(i)   45233140-2   Radovi na putevima  
II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci  
II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?  
Не  
II 6. Ukupna količina ili obim ugovora  
navedeno u tenderskoj dokumentaciji  
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM   2 / 6  
598290,59  
II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova  
opština Srebrenica  
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja  
navedeno u tenderskoj dokumentaciji  
ODJЕLJAK III: PRAVNЕ, ЕKONOMSKЕ I TЕHNIČKЕ INFORMACIJЕ  
III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?  
Не  
III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?  
Da.  
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.  
III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise  
navedeno u tenderskoj dokumentaciji  
III 4. Ograničenja za učešće  
Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj  
dokumentaciji.  
III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti  
navedeno u tenderskoj dokumentaciji  
III 6. Еkonomska i finansijska sposobnost  
navedeno u tenderskoj dokumentaciji  
III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost  
navedeno u tenderskoj dokumentaciji  
III 8. Rezervisan ugovor  
Не  
III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima  
III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju  
Не  
III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova   3 / 6  
Не  
ODJЕLJAK IV: POSTUPAK  
IV 1. Vrsta postupka  
Otvoreni postupak  
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora  
Najniža cijena  
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju  
IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?  
Da  
IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do  
18.5.2020.  
IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?  
Da  
IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?  
Не  
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće  
Datum i vrijeme   18.5.2020. 10:00:00  
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda  
Datum i vrijeme   18.5.2020. 11:00:00  
Adresa i mjesto   Srebreničkog odreda b.b. , Skupštinska sala opštine Srebrenica   4 / 6  
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY  
PART I: CONTRACTING AUTHORITY  
I 1. Contracting authority data  
Name   Municipality of Srebrenica  
UIN   4400301230004  
Contact person   Vladan Milovanović  
Address   Srebreničkog odreda bb  
Postal code   75430 Srebrenica (sp bl)  
Municipality/City   Srebrenica  
Telephone   (056) 445-507  
Fax number   (056) 445-233  
Email address   kabinet@srebrenica.gov.ba  
Website address   www.srebrenica.gov.ba  
I 3. Type of the contracting authority, level and main activity  
I 3.a. Type of contracting authority  
Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL  
I 3.b. Level of government where contracting authority belong to  
Municipality level (RS),Srebrenica  
I 3.c. Main activity of contracting authority  
Executive Branch  
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT  
II 1. Type of the contract  
Works, Building of complete construction or parts thereof, civil engineering, Construction of highways, roads, airfields and  
sport facilities  
II 1.a. Title of the object of the contract  
asphalting of roads on area of Srebrenica Muncipality  
II 1.b. Description of the object of the contract  
asphalting of roads   5 / 6  
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)  
Main vocabulary  
Code   Description  
Main object   45000000-7   Construction work  
45233140-2   Roadworks  
Additional object(s)  
II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract  
as mentioned in the tender documentation  
PART III: PROCEDURE  
III 1. Type of procedure  
Open procedure  
III 2. Conditions for obtaining tender documents  
III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?  
Yes  
III 2.b. Obtainable until  
18.5.2020.  
III 3. Do you intend to use the e-auction?  
Yes  
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate  
Date and time   18.5.2020. 10:00:00  
Address and place   Srebreničkog odreda b.b. Muncipality of Srebrenica   6 / 6  

© 2024 - Briefing e-servisi d.o.o.        Izrada: IT odjel d.o.o.