Praćenje tendera u BiH
DUGOROČNO KREDITNO ZADUŽENJEDirektni link:
https://docs.ejn.gov.ba/Procurement/21e69c6b-9fe5-4597-be59-d08a66312cbf.html

Adresa: Maršala Tita 9a/I  
Telefon: (033) 251-590  
Faks: (033) 251-595  
Е-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba  
Web: https://www.ejn.gov.ba  
Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:25.3.2020. u 12:43  
OBAVJЕŠTЕNjЕ O NABAVCI   2 4451-1-2-2-3-1/20  
ODJЕLJAK I: UGOVORNI ORGAN  
I 1. Podaci o ugovornom organu  
Naziv   JZU DOM ZDRAVLJA SRЕBRЕNICA  
IDB/JIB   4400297290005  
Kontakt osoba   Oliver Kovačević  
Adresa   Maršala Tita bb  
Poštanski broj   75430 Srebrenica (sp bl)  
Opština/Grad   Srebrenica  
Telefon   (056) 440-404  
Faks   (056) 440-434  
Еlektronska pošta   dzsreb5@gmail.com  
Internet adresa  
I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće  
Kao pod I 1.  
I 4. Adresa za dodatne informacije  
Kao pod I 1.  
I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost  
I 5.а. Врста  
Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN  
I 5.b. Nivo  
Opštinski nivo (RS),Srebrenica  
I 5.c. Djelatnost   1 / 4  
Zdravstvo  
I 6. Zajednička nabavka  
Не  
I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?  
Не  
ODJЕLJAK II: PRЕDMЕT UGOVORA  
II 1. Vrsta ugovora  
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske usluge  
II 2. Podjela na lotove  
Не  
II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?  
Не  
II 4. Opis  
II 4.a. Naziv predmeta ugovora  
Dugoročno kreditno zaduženje  
II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora  
Predmet nabavke su usluge kreditnog zaduženja, bankarske usluge i usluge dugoročnog kreditnog zaduženja.  
Sredstva su namenjena na obaveze prema zaposlenima i obaveze prema dobavljačima.  
II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)  
Glavni rječnik  
Kod   Opis  
Glavni predmet   66113000-5   Usluge odobravanja kredita  
II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci  
II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?  
Не  
II 6. Ukupna količina ili obim ugovora   2 57.974,98  
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM   3 7974,98   2 / 4  
II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova  
Srebrenica, JZU Dom zdravlja Srebrenica, ul. Maršala Tita bb  
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja   7 godina  
ODJЕLJAK III: PRAVNЕ, ЕKONOMSKЕ I TЕHNIČKЕ INFORMACIJЕ  
III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?  
Не  
III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?  
Не  
III 4. Ograničenja za učešće  
Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj  
dokumentaciji.  
III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti  
da  
III 6. Еkonomska i finansijska sposobnost  
da  
III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost  
da  
III 8. Rezervisan ugovor  
Не  
III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama  
III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju  
Не  
III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga  
Не  
ODJЕLJAK IV: POSTUPAK  
IV 1. Vrsta postupka   3 / 4  
Otvoreni postupak  
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora  
Najniža cijena  
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju  
IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?  
Da  
IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do  
8.4.2020.  
IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?  
Da  
IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?  
Не  
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće  
Datum i vrijeme   9.4.2020. 10:00:00  
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda  
Datum i vrijeme   9.4.2020. 11:00:00  
Adresa i mjesto   JZU Dom zdravlja Srebrenica, ul. Maršala Tita bb, Srebrenica   4 / 4  

© 2024 - Briefing e-servisi d.o.o.        Izrada: IT odjel d.o.o.