Praćenje tendera u BiH
NABAVKA I ISPORUKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ZA OBNOVU I REKONSTRUKCIJU STAMBENIH OBJEKATA U CILJU REALIZACIJE PROJEKTA IZ PROGRAMA GRANTA SREDSTAVA SAUDIJSKE ARABIJEDirektni link:
https://docs.ejn.gov.ba/Procurement/2d301c3c-3cca-44fb-b391-5e440bfb84b7.html

Adresa: Maršala Tita 9a/I  
Telefon: (033) 251-590  
Faks: (033) 251-595  
Е-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba  
Web: https://www.ejn.gov.ba  
Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:19.3.2020. u 12:36  
OBAVJЕŠTЕNjЕ O NABAVCI   4 06-1-2-21-3-10/20  
ODJЕLJAK I: UGOVORNI ORGAN  
I 1. Podaci o ugovornom organu  
Naziv   OPŠTINA SREBRENICA  
IDB/JIB   4400301230004  
Kontakt osoba   Vladan Milovanović  
Adresa   Srebreničkog odreda bb  
Poštanski broj   75430 Srebrenica (sp bl)  
Opština/Grad   Srebrenica  
Telefon   (056) 445-507  
Faks   (056) 445-233  
Еlektronska pošta   kabinet@srebrenica.gov.ba  
Internet adresa   www.srebrenica.gov.ba  
I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće  
Kao pod I 1.  
I 4. Adresa za dodatne informacije  
Kao pod I 1.  
I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost  
I 5.а. Врста  
Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN  
I 5.b. Nivo  
Opštinski nivo (RS),Srebrenica  
I 5.c. Djelatnost   1 / 6  
Izvršna vlast  
I 6. Zajednička nabavka  
Не  
I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?  
Не  
ODJЕLJAK II: PRЕDMЕT UGOVORA  
II 1. Vrsta ugovora  
Usluge, Ostale usluge  
II 2. Podjela na lotove  
Не  
II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?  
Da  
II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum  
Jedan ponuđač  
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma   1 Godina(e)  
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM   6 35824,78  
II 4. Opis  
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma  
nabavka i isporuka građevinskog materijala za obnovu i rekonstrukciju stambenih objekata u cilju realizacije  
projekta iz programa granta sredstava Saudijske Arabije  
II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma  
nabavka i isporuka građevinskog materijala za obnovu i rekonstrukciju  
II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)  
Glavni rječnik  
Kod   Opis  
Glavni predmet   44110000-4   Građevinski materijali  
II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci   2 / 6  
II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?  
Не  
II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma  
navedeno u tenderskoj dokumentaciji  
II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova  
Opština Srebrenica  
ODJЕLJAK III: PRAVNЕ, ЕKONOMSKЕ I TЕHNIČKЕ INFORMACIJЕ  
III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?  
Da.  
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.  
III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?  
Da.  
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.  
III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise  
navedeni u tenderskoj dokumentaciji  
III 4. Ograničenja za učešće  
Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj  
dokumentaciji.  
III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti  
navedeni u tenderskoj dokumentaciji  
III 6. Еkonomska i finansijska sposobnost  
navedeni u tenderskoj dokumentaciji  
III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost  
navedeni u tenderskoj dokumentaciji  
III 8. Rezervisan ugovor  
Не  
III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama  
III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju  
Не   3 / 6  
III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga  
Не  
ODJЕLJAK IV: POSTUPAK  
IV 1. Vrsta postupka  
Otvoreni postupak  
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora  
Najniža cijena  
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju  
IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?  
Da  
IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do  
4.5.2020.  
IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?  
Da  
IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?  
Не  
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće  
Datum i vrijeme   4.5.2020. 10:00:00  
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda  
Datum i vrijeme   4.5.2020. 11:00:00  
Adresa i mjesto   Srebreničkog odreda b.b. , Skupštinska sala opštine Srebrenica   4 / 6  
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY  
PART I: CONTRACTING AUTHORITY  
I 1. Contracting authority data  
Name   Municipality of Srebrenica  
UIN   4400301230004  
Contact person   Vladan Milovanović  
Address   Srebreničkog odreda bb  
Postal code   75430 Srebrenica (sp bl)  
Municipality/City   Srebrenica  
Telephone   (056) 445-507  
Fax number   (056) 445-233  
Email address   kabinet@srebrenica.gov.ba  
Website address   www.srebrenica.gov.ba  
I 3. Type of the contracting authority, level and main activity  
I 3.a. Type of contracting authority  
Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL  
I 3.b. Level of government where contracting authority belong to  
Municipality level (RS),Srebrenica  
I 3.c. Main activity of contracting authority  
Executive Branch  
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT  
II 1. Type of the contract  
Services, Other services  
II 1.a. Title of the object of the contract  
purchase and delivery construction material  
II 1.b. Description of the object of the contract  
as mentioned in the tender documentation  
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)   5 / 6  
Main vocabulary  
Code   Description  
Main object   44110000-4   Construction materials  
II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract  
as mentioned in the tender documentation  
PART III: PROCEDURE  
III 1. Type of procedure  
Open procedure  
III 2. Conditions for obtaining tender documents  
III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?  
Yes  
III 2.b. Obtainable until  
4.5.2020.  
III 3. Do you intend to use the e-auction?  
Yes  
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate  
Date and time   4.5.2020. 10:00:00  
Address and place   Srebreničkog odreda b.b. Muncipality of Srebrenica  
PART IV: ADDITIONAL INFORMATION  
none   6 / 6  

© 2024 - Briefing e-servisi d.o.o.        Izrada: IT odjel d.o.o.