Praćenje tendera u BiH
IZVOĐENJE RADOVA REKONSTRUKCIJE KONTEJNERA NA GRANIČNOM PRELAZU BRATUNACDirektni link:
https://docs.ejn.gov.ba/Procurement/96dd39db-52f3-4e4f-a5ea-bc79684770e4.html

Adresa: Maršala Tita 9a/I  
Telefon: (033) 251-590  
Faks: (033) 251-595  
E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba  
Web: https://www.ejn.gov.ba  
Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:18.3.2020. u 12:32  
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI   7 43-7-3-28-3-30/20  
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN  
I 1. Podaci o ugovornom organu  
Naziv   UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH  
IDB/JIB   4401711930000  
Kontakt osoba   ERVINA SAMARDŽIĆ  
Adresa   Bana Lazarevića bb  
Poštanski broj   78000 Banja Luka (sp)  
Općina/Grad   Banja Luka  
Telefon   (051) 335-100  
Faks   (051) 335-338  
Elektronska pošta   ervina.catak@uino.gov.ba  
Internet adresa  
I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće  
Kao pod I 1.  
I 4. Adresa za dodatne informacije  
Kao pod I 1.  
I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost  
I 5.a. Vrsta  
Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN  
I 5.b. Nivo  
Državni nivo  
I 5.c. Djelatnost   1 / 4  
Izvršna vlast  
I 6. Zajednička nabavka  
Ne  
I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?  
Ne  
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA  
II 1. Vrsta ugovora  
Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi  
II 2. Podjela na lotove  
Ne  
II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?  
Ne  
II 4. Opis  
II 4.a. Naziv predmeta ugovora  
Izvođenje radova rekonstrukcije kontejnera na Graničnom prelazu Bratunac  
II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora  
Izvođenje radova rekonstrukcije kontejnera na Graničnom prelazu Bratunac  
II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)  
Glavni rječnik  
Kod   Opis  
Glavni predmet   45454000-4   Radovi na rekonstrukciji  
II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci  
II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?  
Ne  
II 6. Ukupna količina ili obim ugovora  
Kao u TD  
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM  
15000,00   2 / 4  
II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova  
Kao u TD  
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja  
Kao u TD  
ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE  
III 1. Da li sе zahtijeva garancija za ponudu?  
Ne  
III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?  
Ne  
III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise  
Kao u TD  
III 4. Ograničenja za učešće  
Kao u TD  
III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti  
Kao u TD  
III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost  
Kao u TD  
III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost  
Kao u TD  
III 8. Rezervisan ugovor  
Ne  
III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima  
III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju  
Ne  
III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova  
Ne   3 / 4  
ODJELJAK IV: POSTUPAK  
IV 1. Vrsta postupka  
Konkurentski zahtjev  
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora  
Najniža cijena  
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju  
IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?  
Da  
IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do  
31.3.2020.  
IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?  
Da  
IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?  
Ne  
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće  
Datum i vrijeme   31.3.2020. 12:00:00  
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda  
Datum i vrijeme   31.3.2020. 12:15:00  
Adresa i mjesto   Uprava za indirektno oporezivanje, Bana Lazarevića bb, 78000 Banja Luka   4 / 4  

© 2024 - Briefing e-servisi d.o.o.        Izrada: IT odjel d.o.o.