Praćenje tendera u BiH
PRUŽANJE KULTURNO-UMJETNIČKIH I SCENSKO-TEHNIČKIH USLUGA NA OBILJEŽAVANJU ZNAČAJNIH ISTORIJSKIH DOGAĐAJA OD REPUBLIČKOG ZNAČAJA PREMA PROGRAMU OBILJEŽAVANJA ZNAČAJNIH ISTORIJSKIH DOGAĐAJA OD REPUBLIČKOG ZNAČAJA U 2020. GODINI, KOJE ORGANIZUJE ODBOR ZA NJEGOVANJE TRADICIJE OSLOBODILAČKIH RATOVA - VLADE REPUBLIKE SRPSKEDirektni link:
https://docs.ejn.gov.ba/Procurement/e828a665-ab0d-453b-b8da-f626aa27ecd0.html

Adresa: Maršala Tita 9a/I  
Telefon: (033) 251-590  
Faks: (033) 251-595  
Е-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba  
Web: https://www.ejn.gov.ba  
Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:11.3.2020. u 13:17  
OBAVJЕŠTЕNjЕ O NABAVCI   3 6-7-2-1-3-3/20  
ODJЕLJAK I: UGOVORNI ORGAN  
I 1. Podaci o ugovornom organu  
Naziv   MINISTARSTVO RADA I BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE REPUBLIKE SRPSKE  
IDB/JIB   4401625770008  
Kontakt osoba   Miroslav Maričić  
Adresa   Trg Republike Srpske br. 1  
Poštanski broj   78000 Banja Luka (sp)  
Opština/Grad   Banja Luka (Banja Luka)  
Telefon   (051) 338-603  
Faks   (051) 338-845  
Еlektronska pošta   mpb@mpb.vladars.net  
Internet adresa   www.vladars.net  
I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće  
Kao pod I 1.  
I 4. Adresa za dodatne informacije  
Kao pod I 1.  
I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost  
I 5.а. Врста  
Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN  
I 5.b. Nivo  
Еntitetski nivo,Republika Srpska  
I 5.c. Djelatnost   1 / 26  
Izvršna vlast  
I 6. Zajednička nabavka  
Не  
I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?  
Не  
ODJЕLJAK II: PRЕDMЕT UGOVORA  
II 1. Vrsta ugovora  
Usluge, Ostale usluge  
II 2. Podjela na lotove  
Da  
II 2.a. Broj lotova  
22  
II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za  
Svi lotovi  
II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?  
Не  
II 4. Opis  
II 4.a. Naziv predmeta ugovora  
Pružanje kulturno-umjetničkih i scensko-tehničkih usluga na obilježavanju značajnih istorijskih događaja od  
Republičkog značaja prema Programu obilježavanja značajnih istorijskih događaja od republičkog značaja u 2020.  
godini, koje organizuje Odbor za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova - Vlade Republike Srpske  
II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora  
Pružanje kulturno-umjetničkih i scensko-tehničkih usluga na obilježavanju značajnih istorijskih događaja od  
Republičkog značaja prema Programu obilježavanja značajnih istorijskih događaja od republičkog značaja u 2020.  
godini, koje organizuje Odbor za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova - Vlade Republike Srpske  
II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)  
Glavni rječnik  
Kod   Opis  
Glavni predmet   98000000-3   Ostale javne, društvene i lične usluge  
II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci  
II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?   2 / 26  
Не  
II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?  
Не  
ODJЕLJAK III: PRAVNЕ, ЕKONOMSKЕ I TЕHNIČKЕ INFORMACIJЕ  
III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?  
Не  
III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?  
Не  
III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise  
Definisano u tenderskoj dokumentaciji  
III 4. Ograničenja za učešće  
Definisano u tenderskoj dokumentaciji  
III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti  
Definisano u tenderskoj dokumentaciji  
III 6. Еkonomska i finansijska sposobnost  
Definisano u tenderskoj dokumentaciji  
III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost  
Definisano u tenderskoj dokumentaciji  
III 8. Rezervisan ugovor  
Не  
III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama  
III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju  
Не  
III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga  
Не  
ODJЕLJAK IV: POSTUPAK   3 / 26  
IV 1. Vrsta postupka  
Konkurentski zahtjev  
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora  
Еkonomski najpovoljnija ponuda  
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju  
IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?  
Da  
IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do  
30.3.2020.  
IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?  
Не  
IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?  
Не  
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće  
Datum i vrijeme   30.3.2020. 11:00:00  
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda  
Datum i vrijeme   30.3.2020. 12:00:00  
Adresa i mjesto   Trg Republike Srpske br. 1, 78000 Banja Luka, Minisatrstvo rada i  
boračko-invalidske zaštite  
ODJЕLJAK V: DODATNЕ INFORMACIJЕ  
Trg Republike Srpske br. 1   7 8000 Banja Luka,  
Minisatrstvo rada i boračko-invalidske zaštite  
Lamela "A"- sprat II-kancelarija br.31  
Kontakt osoba: Miroslav Maričić  
Br. tel: 051/338-618   4 / 26  
ANЕKS B  
Broj lota  
1
I Opis  
I 1. Naziv predmeta ugovora  
Dan sjećanja na žrtve ustaškog zločina -genocida NDH u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem  
stratištu Donja Gradina  
I 2. Kratak opis predmeta ugovora  
Datum: 26.04.2020.godine  
Mjesto izvođenja: Donja Gradina, spomen park  
Tehnička podrška: Velika natkrivena bina, dva razglasa, agregat, led displej i voditelj programa  
II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)  
Glavni rječnik  
Kod   Opis  
Glavni predmet   98000000-3   Ostale javne, društvene i lične usluge  
III Ukupna količina ili obim ugovora  
Tehnička podrška  
III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM   4 000,00  
III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja  
Jedan dan  
IV Podkriterijumi  
R.Br.   Naziv   Učešće   1 Kvalitet ponuđenih usluga- tehnička i profesionalna sposobnost   45,00 %   2 Cijena   55,00 %  
V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova  
Donja Gradina-spomen park   5 / 26  
ANЕKS B  
Broj lota  
2
I Opis  
I 1. Naziv predmeta ugovora  
Еgzodus Srba iz zapadne Slavonije 1995. godine  
I 2. Kratak opis predmeta ugovora  
Datum: 01. maj 2020. godine  
Mjesto izvođenja: Gradiška  
Tehnička podrška: Razglas, postolja za polaganje vijenaca, prenosni razglas, zastave, glumac sa prigodnom  
recitacijom  
II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)  
Glavni rječnik  
Kod   Opis  
Glavni predmet   98000000-3   Ostale javne, društvene i lične usluge  
III Ukupna količina ili obim ugovora  
Tehnička podrška i umjetnički program  
III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM   1 000,00  
III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja  
Jedan dan  
IV Podkriterijumi  
R.Br.   Naziv   Učešće   1 Kvalitet ponuđenih usluga- tehnička i profesionalna sposobnost   45,00 %   2 Cijena   55,00 %  
V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova  
Gradiška   6 / 26  
ANЕKS B  
Broj lota  
3
I Opis  
I 1. Naziv predmeta ugovora  
Stradanje pripadnika JNA u Sarajevu-Dobrovoljačka ulica  
I 2. Kratak opis predmeta ugovora  
Datum: 3. maj 2020. godine  
Mjesto izvođenja: Istočno Sarajevo- Federalno Sarajevo-Dobrovoljačka ulica  
Tehnička podrška:Postolja za svijeće i cvijeće u Dobrovoljačkoj ulici  
II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)  
Glavni rječnik  
Kod   Opis  
Glavni predmet   98000000-3   Ostale javne, društvene i lične usluge  
III Ukupna količina ili obim ugovora  
Tehnička podrška  
III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM  
1000,00  
III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja  
Jedan dan  
IV Podkriterijumi  
R.Br.   Naziv   Učešće   1 Kvalitet ponuđenih usluga- tehnička i profesionalna sposobnost   45,00 %   2 Cijena   55,00 %  
V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova  
Sarajevo-Dobrovoljačka ulica   7 / 26  
ANЕKS B  
Broj lota  
4
I Opis  
I 1. Naziv predmeta ugovora  
Obilježavanje Dana pobjede nad fašizmom, 09. maj- Marš besmrtnog puka  
I 2. Kratak opis predmeta ugovora  
Datum:09. maj 2020. godine  
Mjesto izvođenja: Na trgu palih boraca (kod hotela "Bosna" obezbjediti mali razglas i binu, hor i voditelja-glumac  
i kud, najava kod polaganja vijenaca i jedna prigodna (recitacija)  
II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)  
Glavni rječnik  
Kod   Opis  
Glavni predmet   98000000-3   Ostale javne, društvene i lične usluge  
III Ukupna količina ili obim ugovora  
Tehnička podrška i umjetnički program  
III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM  
2400,00  
III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja  
Jedan dan  
IV Podkriterijumi  
R.Br.   Naziv   Učešće   1 Kvalitet ponuđenih usluga- tehnička i profesionalna sposobnost   45,00 %   2 Cijena   55,00 %  
V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova  
Na Trgu palih boraca kod hotela "Bosne"   8 / 26  
ANЕKS B  
Broj lota  
5
I Opis  
I 1. Naziv predmeta ugovora  
Obilježavanje Dana vojske Republike Srpske, 12. maj  
I 2. Kratak opis predmeta ugovora  
Datum:12. maj 2020. godine  
Mjesto: Polaganje vijenaca na groblju SV. Pantelija i obezbjeđenje voditelja i malog razglasa na dva mjesta -  
obezbjediti 20 statista sa uniformama VRS za nošenje zastava  
Vrijeme trajanja programa:10 minuta  
II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)  
Glavni rječnik  
Kod   Opis  
Glavni predmet   98000000-3   Ostale javne, društvene i lične usluge  
III Ukupna količina ili obim ugovora  
Tehnička podrška, statisti sa uniformama VRS za nošenje zastava  
III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM  
1200,00  
III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja  
Jedan dan  
IV Podkriterijumi  
R.Br.   Naziv   Učešće   1 Kvalitet ponuđenih usluga- tehnička i profesionalna sposobnost   45,00 %   2 Cijena   55,00 %  
V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova  
Groblje SV. Pantelija u Banja Luci   9 / 26  
ANЕKS B  
Broj lota  
6
I Opis  
I 1. Naziv predmeta ugovora  
Stradanje pripadnika JNA u Tuzli-Tuzlanska kolona, 15. maj  
I 2. Kratak opis predmeta ugovora  
Datum: 15. maj 2020.godine  
Mjesto izvođenja: Bijeljina, kod Spomen kosturnice na vojničkomgroblju "Pučile"-Tuzla-Brčanska malta  
Obezbjediti mali razglas, glumac-recitacija  
Vrijeme trajanja duhovnog programa: 10 minuta  
II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)  
Glavni rječnik  
Kod   Opis  
Glavni predmet   98000000-3   Ostale javne, društvene i lične usluge  
III Ukupna količina ili obim ugovora  
Tehnička podrška i umjetnički program  
III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM   1 200,00  
III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja  
Jedan dan  
IV Podkriterijumi  
R.Br.   Naziv   Učešće   1 Kvalitet ponuđenih usluga- tehnička i profesionalna sposobnost   45,00 %   2 Cijena   55,00 %  
V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova  
Tuzla-Brčanska malta i Bijeljina-groblje Pučile  
10 / 26  
ANЕKS B  
Broj lota  
7
I Opis  
I 1. Naziv predmeta ugovora  
Stradanje Srba u Starom Brodu i Miloševićima 1942. godine  
I 2. Kratak opis predmeta ugovora  
Datum: 30. maj 2020. godine, Višegrad-Stari Brod  
Tehnička podrška: razlas, voditelj-glumac, scenografija(Stari Brod -mala bina)  
II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)  
Glavni rječnik  
Kod   Opis  
Glavni predmet   98000000-3   Ostale javne, društvene i lične usluge  
III Ukupna količina ili obim ugovora  
Tehnička podrška i umjetnički program  
III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM  
2000,00  
III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja  
Jedan dan  
IV Podkriterijumi  
R.Br.   Naziv   Učešće   1 Kvalitet ponuđenih usluga- tehnička i profesionalna sposobnost   45,00 %   2 Cijena   55,00 %  
V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova  
U Starom Brodu i Miloševićima  
11 / 26  
ANЕKS B  
Broj lota  
8
I Opis  
I 1. Naziv predmeta ugovora  
Bitka na Sutjesci,13. jun  
I 2. Kratak opis predmeta ugovora  
Datum:13. jun 2020. godine  
Mjesto izvođenja: Foča Nacionalni park "Sutjeska"- Tjentište kod Centralnog spomenika  
Scensko tehničke usluge: Obezbjeđenje agregata sa razglasom odgovarajuće jačine, manje bine, scenografija.  
Umjetnički program: Organizacija svečanog umjetničkog programa-scenario i učesnici  
Vrijeme trajanja programa: 15 minuta  
II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)  
Glavni rječnik  
Kod   Opis  
Glavni predmet   98000000-3   Ostale javne, društvene i lične usluge  
III Ukupna količina ili obim ugovora  
Tehnička podrška i umjetnički program  
III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM  
4500,00  
III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja  
Jedan dan  
IV Podkriterijumi  
R.Br.   Naziv   Učešće   1 Kvalitet ponuđenih usluga- tehnička i profesionalna sposobnost   45,00 %   2 Cijena   55,00 %  
V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova  
Foča-Nacionalni park "Sutjeska"-Tjentište  
12 / 26  
ANЕKS B  
Broj lota  
9
I Opis  
I 1. Naziv predmeta ugovora  
Odbrana Sarajevsko-Romanijske regije, 16. jun  
I 2. Kratak opis predmeta ugovora  
Datum: 16.jun 2020.godine  
Mjesto izvođenja: Vojničko groblje Sokolac i Pale-gradski trg  
Scensko tehničke usluge: Obezjeđenje veće bine i razglasa, umjetnički program i scenografija i led displej  
Vrijeme trajanja programa: 10 minuta  
II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)  
Glavni rječnik  
Kod   Opis  
Glavni predmet   98000000-3   Ostale javne, društvene i lične usluge  
III Ukupna količina ili obim ugovora  
Tehnička podrška i umjetnički program  
III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM   3 000,00  
III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja  
Jedan dan  
IV Podkriterijumi  
R.Br.   Naziv   Učešće   1 Kvalitet ponuđenih usluga- tehnička i profesionalna sposobnost   45,00 %   2 Cijena   55,00 %  
V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova  
Sokolac-vojničko groblje i Trg na Palama  
13 / 26  
ANЕKS B  
Broj lota  
10  
I Opis  
I 1. Naziv predmeta ugovora  
Vidovdan-Proboj koridora, 21. jun  
I 2. Kratak opis predmeta ugovora  
Datum: 21. jun 2020.godine  
Mjesto izvođenja svečanog programa: Duga Njiva-Modriča  
Scensko tehničke usluge: Obezbjeđenje i postavljanje natkrivene velike bine, obezbjeđenje većeg razglasa  
odgovarajuće jačine, scenografija na bini, režija svečano umjetnički program-osnovna zamisao scenario i  
učesnici  
Vrijeme trajanja programa: 15 minuta  
II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)  
Glavni rječnik  
Kod   Opis  
Glavni predmet   98000000-3   Ostale javne, društvene i lične usluge  
III Ukupna količina ili obim ugovora  
Tehnička podrška i umjetnički program  
III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM   4 600,00  
III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja  
Jedan dan  
IV Podkriterijumi  
R.Br.   Naziv   Učešće   1 Kvalitet ponuđenih usluga- tehnička i profesionalna sposobnost   45,00 %   2 Cijena   55,00 %  
V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova  
Modriča-Duga Njiva  
14 / 26  
ANЕKS B  
Broj lota  
11  
I Opis  
I 1. Naziv predmeta ugovora  
Bitka na Kozari, 04. jul  
I 2. Kratak opis predmeta ugovora  
Datum: 03. jul 2020. godine  
Mjesto: Grad Prijedor, Nacionalni park "Kozara"  
Mjesto izvođenja programa: Mrakovica, kod Spomen kompleksa  
Scensko tehničke usluge: Obezbjeđenje i postavljanje velike natkrivene bine, obezbjeđenje dva manja razglasa ( kod  
Spomen krsta i kod spomenika prilikom polaganja vijenaca) i jedan razglas velike snage kod Centralnog  
spomenika, režija svečano umjetničkog programa -osnovna zamisao scenario i učesnici  
Vrijeme trajanja programa: 15 minuta  
II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)  
Glavni rječnik  
Kod   Opis  
Glavni predmet   98000000-3   Ostale javne, društvene i lične usluge  
III Ukupna količina ili obim ugovora  
Tehnička podrška i umjetnički program  
III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM   5 900,00  
III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja  
Jedan dan  
IV Podkriterijumi  
R.Br.   Naziv   Učešće   1 Kvalitet ponuđenih usluga- tehnička i profesionalna sposobnost   45,00 %   2 Cijena   55,00 %  
V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova  
Prijedor-Nacionalni park "Kozara"-Mrakovica  
15 / 26  
ANЕKS B  
Broj lota  
12  
I Opis  
I 1. Naziv predmeta ugovora  
Ustanci u Hercegovini "Nevesinjske puške", 09. jul  
I 2. Kratak opis predmeta ugovora  
Datum: 09. jul 2020. godine  
Mjesto: Opština Nevesinje  
Mjesto izvođenja programa:Selo Krekovi  
Scensko tehničke usluge: Obezbjeđenje i postavljanje manje bine, scenografija, režija svečano umjetničkog  
programa-osnovna zamisao scenario i učesnici  
II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)  
Glavni rječnik  
Kod   Opis  
Glavni predmet   98000000-3   Ostale javne, društvene i lične usluge  
III Ukupna količina ili obim ugovora  
Tehnička podrška i umjetnički program  
III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM  
1000,00  
III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja  
Jedan dan  
IV Podkriterijumi  
R.Br.   Naziv   Učešće   1 Kvalitet ponuđenih usluga- tehnička i profesionalna sposobnost   45,00 %   2 Cijena   55,00 %  
V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova  
Nevesinje-selo Krekovi  
16 / 26  
ANЕKS B  
Broj lota  
13  
I Opis  
I 1. Naziv predmeta ugovora  
Stradanje Srba u Podrinju, 12. jul  
I 2. Kratak opis predmeta ugovora  
Datum: 12. jul 2020. godine  
Mjesto: Na Trgu u Bratuncu  
Scensko tehničke usluge: scenografija, obezjeđenje dva razglasa (na groblju u Bratuncu i na trgu), režija duhovno  
umjetničkog programa-osnovna zamisao scenario i učesnici  
Vriejme trajanja programa:10 minuta  
II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)  
Glavni rječnik  
Kod   Opis  
Glavni predmet   98000000-3   Ostale javne, društvene i lične usluge  
III Ukupna količina ili obim ugovora  
Tehnička podrška i umjetnički program  
III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM  
3000,00  
III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja  
Jedan dan  
IV Podkriterijumi  
R.Br.   Naziv   Učešće   1 Kvalitet ponuđenih usluga- tehnička i profesionalna sposobnost   45,00 %   2 Cijena   55,00 %  
V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova  
Bratunac-gradsko groblje i gradski trg  
17 / 26  
ANЕKS B  
Broj lota  
14  
I Opis  
I 1. Naziv predmeta ugovora  
Progon Srba iz Republike Srpske Krajine, 04. avgust  
I 2. Kratak opis predmeta ugovora  
Datum: 04. avgust 2020. godine  
Mjesto izvođenja programa: Banja Luka ispred Hrama Hrista Spasitelja  
Scensko tehničke usluge:Obezbjeđenje razglasa i rasvjeta  
Vrijeme trajanja programa: 10 minuta  
II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)  
Glavni rječnik  
Kod   Opis  
Glavni predmet   98000000-3   Ostale javne, društvene i lične usluge  
III Ukupna količina ili obim ugovora  
Tehnička podrška i umjetnički program  
III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM   1 000,00  
III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja  
Jedan dan  
IV Podkriterijumi  
R.Br.   Naziv   Učešće   1 Kvalitet ponuđenih usluga- tehnička i profesionalna sposobnost   45,00 %   2 Cijena   55,00 %  
V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova  
Banja Luka-Hram Hrista Spasitelja  
18 / 26  
ANЕKS B  
Broj lota  
15  
I Opis  
I 1. Naziv predmeta ugovora  
Stradanje Srba od ustaškog zločina u Garavicama 1941. godine -Opština Bihać - 5. septembar  
I 2. Kratak opis predmeta ugovora  
Datum: 05. septembar 2020. godine  
Mjesto: Garavice, kod spomenika-Bihać  
Scensko tehničke usluge:Razglas, voditelj- glumac sa prigodnom recitacijom, mala bina  
II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)  
Glavni rječnik  
Kod   Opis  
Glavni predmet   98000000-3   Ostale javne, društvene i lične usluge  
III Ukupna količina ili obim ugovora  
Tehnička podrška i umjetnički program  
III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM  
2000,00  
III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja  
Jedan dan  
IV Podkriterijumi  
R.Br.   Naziv   Učešće   1 Kvalitet ponuđenih usluga- tehnička i profesionalna sposobnost   45,00 %   2 Cijena   55,00 %  
V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova  
Garavice-spomenik-Bihać  
19 / 26  
ANЕKS B  
Broj lota  
16  
I Opis  
I 1. Naziv predmeta ugovora  
Dan sjećanja na žrtve NATO bombardovanja u Republici Srpskoj, 09. septembar  
I 2. Kratak opis predmeta ugovora  
Datum: 09. septembar 2020. godine  
Mjesto: Istočna Ilidža- Istočno Novo Sarajevo-Kulturni centar  
Scensko tehničke usluge:razglas, led displej, voditelj, glumac, hor, scenske usluge  
II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)  
Glavni rječnik  
Kod   Opis  
Glavni predmet   98000000-3   Ostale javne, društvene i lične usluge  
III Ukupna količina ili obim ugovora  
Tehnička podrška i umjetnički program  
III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM  
2000,00  
III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja  
Jedan dan  
IV Podkriterijumi  
R.Br.   Naziv   Učešće   1 Kvalitet ponuđenih usluga- tehnička i profesionalna sposobnost   45,00 %   2 Cijena   55,00 %  
V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova  
Istočno Novo Sarajevo  
20 / 26  
ANЕKS B  
Broj lota  
17  
I Opis  
I 1. Naziv predmeta ugovora  
Dan nestalih i poginulih u Otadžbinskom ratu Republike Srpske, 15. septembar  
I 2. Kratak opis predmeta ugovora  
Datum: 15. septembar 2020. godine  
Mjesto izvođenja programa: Banja Luka, SV. Pantelija i Spomen kosturnice na Novom groblju  
Scensko tehničke usluge:Obezbjeđenje dva manja razglasa, na groblju SV. Pantelija i Spomen kosturnica- na Novom  
groblju i voditelj - recitacija  
II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)  
Glavni rječnik  
Kod   Opis  
Glavni predmet   98000000-3   Ostale javne, društvene i lične usluge  
III Ukupna količina ili obim ugovora  
Tehnička podrška i umjetnički program  
III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM   1 000,00  
III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja  
Jedan dan  
IV Podkriterijumi  
R.Br.   Naziv   Učešće   1 Kvalitet ponuđenih usluga- tehnička i profesionalna sposobnost   45,00 %   2 Cijena   55,00 %  
V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova  
Banja Luka, groblje Sv. Pantelija i Spome kosturnica na Novom groblju  
21 / 26  
ANЕKS B  
Broj lota  
18  
I Opis  
I 1. Naziv predmeta ugovora  
Odbrana zapadnih granica Republike Srpske i BiH od hrvatske agresije  
I 2. Kratak opis predmeta ugovora  
Datum: 18. septembar 2020. godine  
Mjesto izvođenja programa: Obezbjeđenje i postavljanje manje bine, obezbjeđenje razglasa, scenografija, režija  
svečano umjetničkog programa-osnovna zamisao scenario i učesnici  
Vrijeme trajanja programa: 10 minuta  
II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)  
Glavni rječnik  
Kod   Opis  
Glavni predmet   98000000-3   Ostale javne, društvene i lične usluge  
III Ukupna količina ili obim ugovora  
Tehnička podrška i umjetnički program  
III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM   2 600,00  
III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja  
Jedan dan  
IV Podkriterijumi  
R.Br.   Naziv   Učešće   1 Kvalitet ponuđenih usluga- tehnička i profesionalna sposobnost   45,00 %   2 Cijena   55,00 %  
V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova  
Kozarska Dubica  
22 / 26  
ANЕKS B  
Broj lota  
19  
I Opis  
I 1. Naziv predmeta ugovora  
Obilježavanje dana stradanja Srba u Zapadnoj Krajini, 10. oktobar  
I 2. Kratak opis predmeta ugovora  
Datum: 10. oktobar 2020. godine  
Mjesto izvođenja programa: Dom kulture u Mrkonjić Gradu-Centralni spomenik  
Scensko tehničke usluge:Obezbjeđenje manjeg razglasa na gradskom groblju i ispred Centalnog spomenika, režija  
duhovno umjetničkog programa-osnovna zamisao scenario i učesnici  
Vrijeme trajanja programa: 10 minuta  
II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)  
Glavni rječnik  
Kod   Opis  
Glavni predmet   98000000-3   Ostale javne, društvene i lične usluge  
III Ukupna količina ili obim ugovora  
Tehnička podrška i umjetnički program  
III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM  
2000,00  
III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja  
Jedan dan  
IV Podkriterijumi  
R.Br.   Naziv   Učešće   1 Kvalitet ponuđenih usluga- tehnička i profesionalna sposobnost   45,00 %   2 Cijena   55,00 %  
V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova  
Mrkonjić Grad, Dom kulture-Centralni spomenik  
23 / 26  
ANЕKS B  
Broj lota  
20  
I Opis  
I 1. Naziv predmeta ugovora  
Mitrovdanske bitke 1992. i 1994. godine, na Nevesinjskom ratištu 07. novembra  
I 2. Kratak opis predmeta ugovora  
Datum: 07. novembar 2020. godine  
Mjesto izvođenja programa: Opština Nevesinje-Centralni spomenik-Trg- Kulturni centar  
Scensko tehničke usluge:scenografija, režija umjetničkog programa-osnovna zamisao scenario i učesnici  
II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)  
Glavni rječnik  
Kod   Opis  
Glavni predmet   98000000-3   Ostale javne, društvene i lične usluge  
III Ukupna količina ili obim ugovora  
Tehnička podrška i umjetnički program  
III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM  
1500,00  
III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja  
Jedan dan  
IV Podkriterijumi  
R.Br.   Naziv   Učešće   1 Kvalitet ponuđenih usluga- tehnička i profesionalna sposobnost   45,00 %   2 Cijena   55,00 %  
V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova  
Nevesinje-Centarlni spomenik na Trgu  
24 / 26  
ANЕKS B  
Broj lota  
21  
I Opis  
I 1. Naziv predmeta ugovora  
Dan ulaska srpske vojske u Banja Luku, 20. novembar  
I 2. Kratak opis predmeta ugovora  
Datum: 20. novembar 2020. godine  
Mjesto izvođenja programa: Banja Luka-ispred Hrama Hrista Spasitelja  
Scensko tehničke usluge:obezbjeđenje manjeg razglasa, scenografija, manja bina  
Vrijeme trajanja programa: 10 minuta  
II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)  
Glavni rječnik  
Kod   Opis  
Glavni predmet   98000000-3   Ostale javne, društvene i lične usluge  
III Ukupna količina ili obim ugovora  
Tehnička podrška i umjetnički program  
III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM   1 500,00  
III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja  
Jedan dan  
IV Podkriterijumi  
R.Br.   Naziv   Učešće   1 Kvalitet ponuđenih usluga- tehnička i profesionalna sposobnost   45,00 %   2 Cijena   55,00 %  
V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova  
Banja Luka, ispred Hrama Hrista Spasitelja  
25 / 26  
ANЕKS B  
Broj lota  
22  
I Opis  
I 1. Naziv predmeta ugovora  
Internacija Srba u Dobojskom logoru 1915. godine, 27. decembar  
I 2. Kratak opis predmeta ugovora  
Datum: 27. decembar 2020. godine  
Mjesto izvođenja programa:Grad Doboj-Spomen kosturnica i Centalni spomenik  
Scensko tehničke usluge:Obezbjeđenje manjeg razglasa kod Spomen kosturnice ubijenim logorašima u Dobojskom  
logoru, duhovno umjetnički program-osnovna zamisao scenario i učesnici  
Vrijeme trajanja programa: 10 minuta  
II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)  
Glavni rječnik  
Kod   Opis  
Glavni predmet   98000000-3   Ostale javne, društvene i lične usluge  
III Ukupna količina ili obim ugovora  
Tehnička podrška i umjetnički program  
III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM  
1500,00  
III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja  
Jedan dan  
IV Podkriterijumi  
R.Br.   Naziv   Učešće   1 Kvalitet ponuđenih usluga- tehnička i profesionalna sposobnost   45,00 %   2 Cijena   55,00 %  
V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova  
Doboj-Spomen kosturnica i Centralni spomenik kod željezničke stanice  
26 / 26  

© 2024 - Briefing e-servisi d.o.o.        Izrada: IT odjel d.o.o.