Praćenje tendera u BiH
NABAVKA USLUGA PREVOZADirektni link:
https://docs.ejn.gov.ba/Procurement/22ac06b7-71a5-4999-999d-ecef756bff16.html

Adresa: Maršala Tita 9a/I  
Telefon: (033) 251-590  
Faks: (033) 251-595  
E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba  
Web: https://www.ejn.gov.ba  
Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:6.3.2020. u 10:52  
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI   6 68-1-2-20-3-38/20  
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN  
I 1. Podaci o ugovornom organu  
Naziv   FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA  
IDB/JIB   4200750400004  
Kontakt osoba   Elvir Gušalović  
Adresa   Hamdije Čemerlića br. 2  
Poštanski broj   71000 Sarajevo (bhp)  
Općina/Grad   Novo Sarajevo (Sarajevo)  
Telefon   (033) 214-865  
Faks   (033) 265-811  
Elektronska pošta   fmroi_statistika@bih.net.ba  
Internet adresa   www.fmroi.gov.ba  
I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće  
Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće  
I 4. Adresa za dodatne informacije  
Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije  
I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost  
I 5.a. Vrsta  
Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN  
I 5.b. Nivo  
Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine  
I 5.c. Djelatnost   1 / 5  
Izvršna vlast  
I 6. Zajednička nabavka  
Ne  
I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?  
Ne  
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA  
II 1. Vrsta ugovora  
Usluge, Usluge prijevoza kopnom putnika i robe, uključujući usluge blindiranih vozila, i usluge dostave, osim usluga prijevoza  
pošte  
II 2. Podjela na lotove  
Ne  
II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?  
Da  
II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum  
Više ponuđača  
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma   1 Godina(e)  
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM   2 00000,00  
II 4. Opis  
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma  
Nabavka usluga prevoza  
II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma  
Nabavka usluge prevoza (kopneni promet) za potrebe manifestacije koje podržava Federalno ministarstvo raseljenih osoba i  
izbjeglica ( obilježavanje godišnjica i ukopa nevinih žrtava rata na prostorima Bosne i Hercegovine: Bratunac, Višegrad,  
Srebrenica i dr.)  
II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)  
Glavni rječnik  
Kod   Opis  
Glavni predmet   60000000-8   Prevozne usluge (osim prevoza otpada)   2 / 5  
II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci  
II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?  
Ne  
II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma  
Dato u tenderskoj dokumentaciji  
II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova  
Usluge prevoza vršit će se na području Bosne i Hercegovine  
ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE  
III 1. Da li sе zahtijeva garancija za ponudu?  
Ne  
III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?  
Ne  
III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise  
Dato u tenderskoj dokumentaciji  
III 4. Ograničenja za učešće  
Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.  
III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti  
Dato u tenderskoj dokumentaciji  
III 8. Rezervisan ugovor  
Ne  
III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama  
III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju  
Ne  
III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga  
Ne  
ODJELJAK IV: POSTUPAK   3 / 5  
IV 1. Vrsta postupka  
Otvoreni postupak  
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora  
Najniža cijena  
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju  
IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?  
Da  
IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do  
29.3.2020.  
IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?  
Ne  
IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?  
Ne  
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće  
Datum i vrijeme   30.3.2020. 10:00:00  
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda  
Datum i vrijeme   30.3.2020. 10:30:00  
Adresa i mjesto   Terezije br. 56, Sarajevo   4 / 5  
ANEKS A  
I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće  
Kontakt osoba   Mirsad Bajrović i Elvir Gušalović  
Adresa   Terezije br. 56  
Poštanski broj   71000 Sarajevo (bhp)  
Općina/Grad   Sarajevo Centar (Sarajevo)  
Telefon   (033) 214-865  
Faks   (033) 265-811  
Elektronska pošta   mirsad.bajrovic@fmroi.gov.ba  
Internet adresa   www.fmroi.gov.ba  
I 4. Adresa za dodatne informacije  
Kontakt osoba   Mirsad Bajrović i Elvir Gušalović  
Adresa   Terezije br. 56  
Poštanski broj   71000 Sarajevo (bhp)  
Općina/Grad   Sarajevo Centar (Sarajevo)  
Telefon   (033) 214-865  
Faks   (033) 265-811  
Elektronska pošta   mirsad.bajrovic@fmroi.gov.ba  
Internet adresa   www.fmroi.gov.ba   5 / 5  

© 2024 - Briefing e-servisi d.o.o.        Izrada: IT odjel d.o.o.