Praćenje tendera u BiH
NABAVKA I ISPORUKA TEČNOG GORIVA ZA MOTORNA VOZILADirektni link:
https://docs.ejn.gov.ba/Procurement/932d2e39-f4f6-4e9a-b06f-c67eaeb8bf11.html

Adresa: Maršala Tita 9a/I  
Telefon: (033) 251-590  
Faks: (033) 251-595  
Е-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba  
Web: https://www.ejn.gov.ba  
Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:6.3.2020. u 10:31  
OBAVJЕŠTЕNjЕ O NABAVCI   8 759-1-1-3-3-3/20  
ODJЕLJAK I: UGOVORNI ORGAN  
I 1. Podaci o ugovornom organu  
Naziv   AD"GRADSKA ČISTOĆA" BRATUNAC  
IDB/JIB   4401438580009  
Kontakt osoba   Vera Radić  
Adresa   Svetog Save 84  
Poštanski broj   75420 Bratunac (sp bl)  
Opština/Grad   Bratunac  
Telefon   (056) 410-208  
Faks   (056) 410-208  
Еlektronska pošta   cistocabratunac@teol.net  
Internet adresa  
I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće  
Kao pod I 1.  
I 4. Adresa za dodatne informacije  
Kao pod I 1.  
I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost  
I 5.а. Врста  
Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN  
I 5.b. Nivo  
Opštinski nivo (RS),Bratunac  
I 5.c. Djelatnost   1 / 4  
Upravljanje i održavanje stambenih objekata i ostale komunalne djelatnosti  
I 6. Zajednička nabavka  
Не  
I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?  
Не  
ODJЕLJAK II: PRЕDMЕT UGOVORA  
II 1. Vrsta ugovora  
Robe, Kupovina  
II 2. Podjela na lotove  
Не  
II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?  
Не  
II 4. Opis  
II 4.a. Naziv predmeta ugovora  
Nabavka i isporuka tečnog goriva za motorna vozila  
II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora  
Nabavka i isporuka tečnog goriva za motorna vozila AD "Gradska čistoća" Bratunac  
II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)  
Glavni rječnik  
Kod   Opis  
Glavni predmet   09000000-3   Naftni derivati, gorivo, električna energija i ostali  
izvori energije  
II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci  
II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?  
Не  
II 6. Ukupna količina ili obim ugovora  
definisano tenderskom dokumentacijom  
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM  
70000,00   2 / 4  
II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova  
Mjesto isporuke roba je u Bratuncu  
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja  
Ugovor se zaključuje na period od 12 mjeseci  
ODJЕLJAK III: PRAVNЕ, ЕKONOMSKЕ I TЕHNIČKЕ INFORMACIJЕ  
III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?  
Не  
III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?  
Не  
III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise  
Plaćanje za isporučenu robu vršiće se na osnovu ispostavljenih pojedinačnih računa, a prema jediničnim  
cijenama iz Ponude ponuđača, u roku od 30 dana od dana ispostavljanja svakog pojedinačnog računa.  
III 4. Ograničenja za učešće  
Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj  
dokumentaciji.  
III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti  
definisano tenderskom dokumentacijom  
III 6. Еkonomska i finansijska sposobnost  
definisano tenderskom dokumentacijom  
III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost  
definisano tenderskom dokumentacijom  
III 8. Rezervisan ugovor  
Не  
ODJЕLJAK IV: POSTUPAK  
IV 1. Vrsta postupka  
Otvoreni postupak  
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora   3 / 4  
Najniža cijena  
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju  
IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?  
Da  
IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do  
22.3.2020.  
IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?  
Da  
IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?  
Не  
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće  
Datum i vrijeme   23.3.2020. 11:00:00  
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda  
Datum i vrijeme   23.3.2020. 11:30:00  
Adresa i mjesto   Ul.Svetog Save br.84, Bratunac, kancelarija Direktora preduzeća  
ODJЕLJAK V: DODATNЕ INFORMACIJЕ  
Tenderska dokumentacija objavljena je na Portalu javnih nabavki i uvid u tendersku dokumentaciju može se  
izvršiti na Portalu javnih nabavki ejn.gov.ba.   4 / 4  

© 2024 - Briefing e-servisi d.o.o.        Izrada: IT odjel d.o.o.