Praćenje tendera u BiH
IZGRADNJA STAMBENIH OBJEKATA (5) KUĆA KLJUČ U RUKEDirektni link:
https://docs.ejn.gov.ba/Procurement/8ec27edd-8d2d-4083-a9db-af911ae3a137.html

Adresa: Maršala Tita 9a/I  
Telefon: (033) 251-590  
Faks: (033) 251-595  
Е-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba  
Web: https://www.ejn.gov.ba  
Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:3.3.2020. u 14:50  
OBAVJЕŠTЕNjЕ O NABAVCI   4 06-1-3-11-3-8/20  
ODJЕLJAK I: UGOVORNI ORGAN  
I 1. Podaci o ugovornom organu  
Naziv   OPŠTINA SREBRENICA  
IDB/JIB   4400301230004  
Kontakt osoba   Vladan Milovanović  
Adresa   Srebreničkog odreda bb  
Poštanski broj   75430 Srebrenica (sp bl)  
Opština/Grad   Srebrenica  
Telefon   (056) 445-507  
Faks   (056) 445-233  
Еlektronska pošta   kabinet@srebrenica.gov.ba  
Internet adresa   www.srebrenica.gov.ba  
I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće  
Kao pod I 1.  
I 4. Adresa za dodatne informacije  
Kao pod I 1.  
I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost  
I 5.а. Врста  
Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN  
I 5.b. Nivo  
Opštinski nivo (RS),Srebrenica  
I 5.c. Djelatnost   1 / 4  
Izvršna vlast  
I 6. Zajednička nabavka  
Не  
I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?  
Не  
ODJЕLJAK II: PRЕDMЕT UGOVORA  
II 1. Vrsta ugovora  
Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi  
II 2. Podjela na lotove  
Не  
II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?  
Не  
II 4. Opis  
II 4.a. Naziv predmeta ugovora  
izgradnja stambenih objekata (5) kuća ključ u ruke  
II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora  
izgradnja stambenih objekata 5 kuća ključ u ruke  
II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)  
Glavni rječnik  
Kod   Opis  
Glavni predmet   45211100-0   Radovi na podizanju kuća  
II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci  
II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?  
Не  
II 6. Ukupna količina ili obim ugovora  
navedeno u tenderskoj dokumentaciji  
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM  
200000,00   2 / 4  
II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova  
opština Srebrenica  
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja  
navedeno u tenderskoj dokumentaciji  
ODJЕLJAK III: PRAVNЕ, ЕKONOMSKЕ I TЕHNIČKЕ INFORMACIJЕ  
III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?  
Da.  
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.  
III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?  
Da.  
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.  
III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise  
navedeni u tenderskoj dokumentaciji  
III 4. Ograničenja za učešće  
Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj  
dokumentaciji.  
III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti  
navedeni u tenderskoj dokumentaciji  
III 6. Еkonomska i finansijska sposobnost  
navedeni u tenderskoj dokumentaciji  
III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost  
navedeni u tenderskoj dokumentaciji  
III 8. Rezervisan ugovor  
Не  
III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima  
III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju  
Не  
III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova  
Не   3 / 4  
ODJЕLJAK IV: POSTUPAK  
IV 1. Vrsta postupka  
Otvoreni postupak  
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora  
Najniža cijena  
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju  
IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?  
Da  
IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do  
23.3.2020.  
IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?  
Da  
IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?  
Не  
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće  
Datum i vrijeme   23.3.2020. 10:00:00  
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda  
Datum i vrijeme   23.3.2020. 11:00:00  
Adresa i mjesto   Srebreničkog odreda b.b. , Skupštinska sala opštine Srebrenica   4 / 4  

© 2024 - Briefing e-servisi d.o.o.        Izrada: IT odjel d.o.o.